Yêu cầu đặt hẹn là gì?

Các bước yêu cầu đặt hẹn

Nếu giáo viên bạn thích hay muốn học kèm không mở khung giờ dạy vào thời gian mong muốn, bạn có thể yêu cầu đặt hẹn với giáo viên.

  • Không đảm bảo cung cấp buổi học đặt hẹn vào ngày giờ đã yêu cầu đặt hẹn.

Các bước đến khi xác lập đặt hẹn

1. Yêu cầu đặt hẹn

2. Giáo viên chấp nhận yêu cầu đặt hẹn

3. Xác định đặt hẹn

4. Xác lập đặt hẹn

Gửi yêu cầu đặt hẹn

Vào trang giáo viên

Vui lòng vào trang chi tiết của giáo viên muốn học kèm.

Giáo viên ưa thích

Tìm kiếm giáo viên → Đặt hẹn, giáo viên ưa thích → Ưa thích / Ẩn

Ngoài giáo viên ưa thích

Giới thiệu giáo viên → Danh sách giáo viên

Chọn ngày giờ và giáo trình mong muốn

Vui lòng chọn ngày giờ mong muốn học kèm trong các khung giờ có thể yêu cầu đặt hẹn trên thời khoá biểu rồi bấm Tiếp.
Nút slot là vị trí mà bạn có thể yêu cầu đặt trước.

Bấm Yêu cầu đặt hẹn để hoàn tất yêu cầu

Hiện ra Xác nhận nội dung yêu cầu đặt hẹn.

Nếu không có vấn đề với nội dung yêu cầu, bạn bấm Yêu cầu đặt hẹn là hoàn tất yêu cầu.

Vui lòng chờ đến khi giáo viên chấp nhận yêu cầu đặt hẹn.

Bạn có thể xem các yêu cầu đặt hẹn đang chờ tại Danh sách đặt hẹn.

・Danh sách đặt hẹn

  • Sau khi gửi yêu cầu, nếu phía giáo viên không thực hiện chấp nhận / không chấp nhận thì sau 72 tiếng, yêu cầu sẽ tự động huỷ.
  • Sau khi gửi yêu cầu, nếu phía giáo viên không thực hiện chấp nhận / không chấp nhận thì đến 24 tiếng trước thời điểm mong muốn học, yêu cầu sẽ tự động huỷ.

Xác định đặt hẹn

Xác nhận yêu cầu đặt hẹn được chấp nhận

Nếu yêu cầu đặt chỗ được chấp thuận bởi người hướng dẫn, một email sẽ được gửi đến địa chỉ email của thành viên để xác nhận rằng việc đặt chỗ đã được xác nhận.

Xác định đặt hẹn

Sau khi giáo viên chấp nhận yêu cầu đặt hẹn của thành viên, trong vòng 48 tiếng nếu phía thành viên chọn Đặt hẹn thì buổi học đặt hẹn được xác lập.

  • Sau khi giáo viên chấp nhận yêu cầu đặt hẹn của thành viên, trong vòng 12 tiếng nếu phía thành viên không chọn Đặt hẹn thì yêu cầu tự động huỷ.
  • Sau khi giáo viên chấp nhận yêu cầu đặt hẹn, bạn vãn có thể chọn Huỷ yêu cầu để huỷ yêu cầu đặt hẹn.

Ngày giờ có thể đặt hẹn

Ngày giờ có thể đặt hẹn

Bạn có thể yêu cầu từ 7 ngày đến 36 tiếng trước thời điểm bắt đầu buổi học.

  • Yêu cầu đặt trước không thể được thực hiện vào mỗi Thứ Hai từ 2:00 sáng đến 6:00 sáng do bảo trì thường xuyên.

Số yêu cầu đặt hẹn tối đa

Giới hạn yêu cầu đặt hẹn

Số yêu cầu đặt hẹn: tối đa 10 (cộng với số buổi học đặt hẹn, tối đa 30)

Số yêu cầu đặt hẹn tối đa 10, và cộng với số buổi học đặt hẹn, tối đa 30.
Nếu hiện thông báo đã đạt đến số yêu cầu đặt hẹn tối đa, vui lòng huỷ yêu cầu đặt hẹn khác hoặc huỷ buổi học đã đặt hẹn.

Số yêu cầu đặt hẹn với cùng giáo viên: cộng với số buổi học đặt hẹn tối đa 4 trong 1 ngày

Số yêu cầu đặt hẹn với cùng giáo viên: cộng với số buổi học đặt hẹn tối đa 4 trong 1 ngày

Số lần huỷ hẹn tối đa

Huỷ yêu cầu đặt hẹn đang chờ: không giới hạn

Không hạn chế huỷ yêu cầu đặt hẹn đang chờ.
Sau khi đặt hẹn được xác lập, quy định đối với buổi học đặt hẹn sẽ được áp dụng.

・Quy định buổi học đặt hẹn

Bài đăng bị hạn chế

Chúng tôi rất tiếc, bài đăng
ứng với nội dung cấm ở điều 2 Quy định sử dụng Quảng trường NativeCamp
nên bị hạn chế đăng lên bảng tin này.