Native Camp Co., Ltd. và Native Camp Pte Ltd (sau đây gọi là "Công ty") sẽ đăng ký sử dụng dịch vụ hội thoại tiếng Anh trực tuyến (sau đây gọi là "Dịch vụ") được cung cấp trên "Trại hội thoại tiếng Anh trực tuyến dành cho người bản xứ" do Công ty điều hành. Các điều khoản sử dụng sau đây (sau đây gọi là ''Điều khoản'') được thiết lập liên quan đến việc người đăng ký và người dùng sử dụng dịch vụ này (sau đây gọi chung là ''người dùng'').

Người dùng phải đồng ý với các Điều khoản này và chính sách quyền riêng tư (xử lý thông tin cá nhân) do Công ty thiết lập riêng (sau đây gọi là "Chính sách quyền riêng tư"). Hơn nữa, Công ty cho rằng người dùng đã đồng ý với tất cả các quy định của các Điều khoản này tại thời điểm người dùng đăng ký dịch vụ này.

Điều 1: Phạm vi quy ước

Phạm vi áp dụng của các Điều khoản này không chỉ bao gồm các trang web và ứng dụng do Công ty cung cấp trên Internet mà còn cả thông tin được Công ty gửi tới người dùng qua e-mail, v.v. do Công ty cung cấp.
Các khái niệm chung sử dụng trong Quy ước này sử dụng các định nghĩa như bên dưới.
 • Các bài giảng trực tuyến do dịch vụ này cung cấp được gọi là “bài học”.
 • Những người hướng dẫn đàm thoại tiếng Anh được cung cấp bởi dịch vụ này được gọi là “người hướng dẫn”.
 • Địa chỉ email được người dùng sử dụng để đăng ký dịch vụ này được gọi là "địa chỉ email được chỉ định".
 • Giáo viên phụ trách buổi học tương ứng gọi là “Giáo viên phụ trách”.
 • Việc giữ trước giáo viên phụ trách và thời gian bài học gọi là “Buổi học đặt hẹn”.
 • Đơn vị điểm nội bộ Dịch vụ này sử dụng khi tham gia Bài học đặt hẹn gọi là “Xu”.

Điều 2: Yêu cầu đăng ký Dịch vụ này

Khoản 1

Người dùng phải đăng ký dịch vụ này bằng các phương tiện do công ty chúng tôi chỉ định. Ngoài ra, khi đăng ký dịch vụ này, người dùng phải xác nhận và đồng ý với các vấn đề sau.
 • Xác nhận rằng môi trường liên lạc không cản trở việc sử dụng dịch vụ này.
 • Nếu người dùng là trẻ vị thành niên, phải có sự đồng ý của người đại diện hợp pháp như cha mẹ hoặc người giám hộ.
 • Giảng viên cung cấp dịch vụ đàm thoại tiếng Anh bao gồm nhân viên toàn thời gian và bán thời gian của công ty chúng tôi.
 • Có thể gửi thông báo e-mail, quảng cáo, khảo sát, v.v. về dịch vụ này cho người dùng.
 • Có thể ghi, ghi, lưu trữ các thắc mắc của người dùng, v.v. nhằm nâng cao chất lượng phản hồi hỗ trợ khách hàng, v.v.

Khoản 2

Địa chỉ email, mật khẩu và thông tin khác cần thiết để đăng nhập hoặc sử dụng Dịch vụ (sau đây gọi là "Mật khẩu, v.v.") được Người dùng sử dụng để đăng ký Dịch vụ có thể được sử dụng cho Dịch vụ.

Khoản 3

Người dùng phải đăng ký dịch vụ này bằng các phương tiện do công ty chúng tôi chỉ định. Ngoài ra, nếu người dùng thuộc bất kỳ lý do nào được nêu dưới đây, Công ty có thể từ chối đơn đăng ký hoặc hủy đăng ký ngay cả khi người dùng đã đăng ký.
 • Được nhận định là không hoặc có khả năng không tồn tại thực tế
 • Đăng ký hoặc có khả năng đăng ký nhiều tài khoản với cùng một người
 • Khai man, khai sai hoặc bỏ sót thông tin khi đăng ký
 • Nếu tại thời điểm đăng ký, tài khoản của bạn đã bị đình chỉ tạm thời, tư cách thành viên của bạn đã bị buộc rút hoặc đơn đăng ký hợp đồng thành viên của bạn bị từ chối do vi phạm thỏa thuận thành viên, v.v.
 • Thông tin thanh toán do người đăng ký cung cấp làm phương thức thanh toán bị công ty thanh toán từ chối thanh toán
 • Nếu người dùng đã quên thanh toán trong quá khứ
 • Nếu người dùng là trẻ vị thành niên, người lớn được giám hộ, người được giám hộ hoặc người được hỗ trợ và chưa có sự đồng ý của cha mẹ, người giám hộ hợp pháp, v.v. tại thời điểm đăng ký.
 • Trong các trường hợp khác mà Công ty xác định rằng người dùng không phù hợp với tư cách là người dùng dịch vụ này.

Khoản 4

Người dùng phải quản lý chặt chẽ mật khẩu, v.v. Công ty chúng tôi có thể cho rằng việc sử dụng dịch vụ này là do chính người dùng thực hiện nếu mật khẩu, v.v. được nhập vào thời điểm đăng nhập khớp với mật khẩu đã đăng ký.

Khoản 5

Người dùng không được cho phép bên thứ ba sử dụng mật khẩu của mình, v.v. Hơn nữa, nó không được phép chuyển nhượng hoặc cho bên thứ ba mượn.

Khoản 6

Nếu người dùng quên mật khẩu của mình hoặc nghi ngờ rằng nó đã bị bên thứ ba sử dụng trái phép, người dùng phải liên hệ kịp thời với Công ty và làm theo hướng dẫn. Hơn nữa, Người dùng có nghĩa vụ bồi thường mọi thiệt hại do sự chậm trễ trong việc liên hệ với Người dùng.

Điều 3: Thay đổi thông tin đăng ký

Nếu người dùng có nhu cầu thay đổi thông tin đã đăng ký của mình, người dùng phải thực hiện các thủ tục thay đổi thông tin đã đăng ký ngay lập tức bằng các phương tiện do Công ty chỉ định. Hơn nữa, ngay cả khi người dùng phải chịu bất kỳ thiệt hại nào do sự chậm trễ trong thủ tục thay đổi, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào như vậy.

Điều 4: Nghiêm cấm

Khoản 1

Người dùng không được thực hiện các hành vi được chỉ định dưới đây khi sử dụng dịch vụ này.
 • Chuyển giao, sử dụng, mua bán, đổi tên, cầm cố hoặc thế chấp quyền sử dụng dịch vụ này của người dùng cho bên thứ ba
 • Chuyển hoặc cho mượn mật khẩu, v.v. cho bên thứ ba hoặc cho phép ai đó sử dụng nó
 • Vi phạm danh dự, lòng tin, bản quyền, quyền sáng chế, quyền mô hình tiện ích, quyền thiết kế, quyền thương hiệu, quyền chân dung hoặc quyền riêng tư của công ty chúng tôi.
 • Hành vi trái pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục trật tự xã hội
 • Hành vi cản trở vận hành Dịch vụ này
 • Hành vi kinh doanh, sử dụng hoặc lên kế hoạch sử dụng Dịch vụ này với mục đích kinh doanh kiếm lời
 • Hành vi xúi giụp hoặc giúp đỡ giáo viên, người sử dụng Dịch vụ này thực hiện hành vi trái pháp luật
 • Hành vi gây thiệt hại, bất lợi về kinh tế hoặc tinh thần đối với giáo viên, người sử dụng Dịch vụ này
 • Hành vi phạm tội hoặc có liên quan đến hành vi phạm tội
 • Hành vi quấy rối đối với giáo viên hoặc các hành vi quấy rối, làm phiền giáo viên dạy bài
 • Hành vi dò tìm thông tin bí mật thường không được Công ty tiết lộ, chẳng hạn như điều kiện làm việc của người hướng dẫn, vị trí của trung tâm cuộc gọi và kết nối internet.
 • Hành vi lôi kéo giáo viên vào tổ chức tôn giáo, tổ chức chính trị hoặc bán hàng đa cấp
 • Bất kỳ nỗ lực nào của người dùng hoặc người đại diện của họ nhằm liên hệ cá nhân với người hướng dẫn, dù trực tuyến hay ngoại tuyến.
 • Hành vi mời giảng viên vào làm việc tại các dịch vụ, công ty cạnh tranh với công ty chúng tôi
 • Ngôn ngữ lăng mạ hoặc hành vi đe dọa đối với người hướng dẫn và nhân viên hỗ trợ khách hàng của chúng tôi hoặc hành vi cản trở tiến trình hoạt động hỗ trợ khách hàng.
 • Hành vi sử dụng cùng một tài khoản cho nhiều người dùng
 • Hành vi đăng ký nhiều tài khoản
 • Hành vi nhờ bên thứ ba không phải là người dùng tham gia vào bài học (tuy nhiên, nếu người dùng là trẻ vị thành niên thì có thể nhờ người giám hộ của người dùng tham gia với mục đích hỗ trợ người dùng)
 • Hành vi học kèm trong trạng thái say xỉn
 • Hành vi để lộ cơ thể quá mức, mặc trang phục hoá trang hoặc nội y để lộ cơ thể, gây ảnh hưởng tinh thần, cản trở giáo viên dạy bài
 • Hành vi tiết lộ nội dung bài học, hình ảnh, video, âm thanh mà không được phép của Công ty hoặc có hành vi đe dọa làm lộ nội dung bài học.
 • Hành vi học kèm không có nhập liệu ghi chép, âm thanh, hình ảnh
 • Các hành vi khác mà công ty chúng tôi cho là không phù hợp.

Khoản 2

Việc xác định xem các hành vi bị cấm trong đoạn trước có áp dụng hay không sẽ được xác định theo quyết định riêng của Công ty. Xin lưu ý rằng công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm giải thích các quyết định được đưa ra trong phần này.

Điều 5: Quy chế phạt

Khoản 1

Nếu Công ty xác định rằng Người dùng đã thực hiện bất kỳ hành vi bị cấm nào được quy định tại Điều 4, Công ty sẽ tạm dừng, đình chỉ hoặc chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ mà không cần thông báo trước cho Người dùng, bất kể trạng thái cung cấp dịch vụ. đăng ký có thể bị hủy bỏ.

Khoản 2

Trong trường hợp Người dùng phải chịu biện pháp kỷ luật do đoạn trên, Công ty sẽ không hoàn trả bất kỳ khoản phí sử dụng nào mà Người dùng đã thanh toán.

Khoản 3

Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ rắc rối cá nhân nào xảy ra với giảng viên trong hoặc ngoài buổi học.

Khoản 4

Nếu Người dùng phải chịu bất kỳ thiệt hại nào cho Công ty hoặc bên thứ ba do hành động vi phạm đoạn trước, Người dùng sẽ chịu mọi trách nhiệm pháp lý ngay cả sau khi rút khỏi Dịch vụ và trong mọi trường hợp, Người dùng sẽ không chịu trách nhiệm về Công ty hoặc bên thứ ba.Chúng tôi có nghĩa vụ bồi thường mọi thiệt hại gây ra.

Điều 6: Thông báo qua thư điện tử

Khoản 1

Khi gửi thông tin quan trọng liên quan đến dịch vụ này, Công ty có thể gửi e-mail ngay cả khi người dùng đã thiết lập từ chối tất cả các thông báo e-mail từ Công ty.

Khoản 2

Thông báo thực hiện qua thư điện tử được xem là hoàn thành khi đã được gửi đến địa chỉ thư điện tử chỉ định.

Khoản 3

Người dùng phải thay đổi các cài đặt khác nhau liên quan đến địa chỉ email được chỉ định của họ để cho phép họ nhận email từ công ty chúng tôi (tên miền: Nativecamp.net).

Khoản 4

Nếu e-mail từ công ty chúng tôi không được gửi đến người dùng do có sai sót hoặc sai sót trong địa chỉ e-mail đã chỉ định hoặc người dùng đã sơ ý thay đổi cài đặt tiếp nhận, công ty sẽ phản hồi về việc không gửi được. không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào. Hơn nữa, người dùng có nghĩa vụ bồi thường mọi thiệt hại phát sinh từ việc không giao hàng đó và người dùng sẽ không thể buộc Công ty phải chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp.

Điều 7: Sử dụng Dịch vụ này

Khoản 1

Khi sử dụng dịch vụ này, người dùng phải xác nhận và đồng ý với các vấn đề sau.
 • Để đảm bảo hoặc duy trì tính nhất quán của dịch vụ này, có thể ghi lại các thông tin cần thiết như nội dung bài học của người dùng.
 • Nhằm cung cấp Dịch vụ này một cách ổn định, có khả năng kiểm tra nội dung buổi học trong khi đang học

Khoản 2

Sau khi hoàn tất đăng ký, Người dùng có thể bắt đầu sử dụng Dịch vụ kể từ ngày Công ty xác nhận khoản thanh toán phí sử dụng đầu tiên quy định tại Điều 11 của Điều khoản này trên hệ thống của Công ty (sau đây gọi là "Ngày bắt đầu sử dụng" ) Tôi cho là vậy. Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho chiến dịch dùng thử miễn phí được quy định tại Điều 8 của Điều khoản này.

Điều 8: Chương trình dùng thử miễn phí

Khoản 1

Công ty cung cấp Dịch vụ thông qua chiến dịch dùng thử miễn phí (sau đây gọi là "Dùng thử miễn phí") cho những người dùng đáp ứng một số điều kiện nhất định.

Khoản 2

Bản dùng thử miễn phí chỉ có thể được sử dụng một lần cho mỗi người. Nếu bạn sử dụng bản dùng thử miễn phí nhiều lần, quyền dùng thử miễn phí sẽ không áp dụng từ lần thứ hai trở đi và bạn sẽ tự động bị tính phí cho gói trả phí.

Khoản 3

Nếu người dùng không hủy dịch vụ trước khi kết thúc thời gian dùng thử miễn phí hoặc nếu người dùng thay đổi gói đăng ký trong thời gian dùng thử miễn phí, Công ty sẽ bắt đầu tính phí sử dụng cho người dùng theo gói đăng ký và tùy chọn đăng ký của người dùng. .

Khoản 4

Chúng tôi sẽ không thông báo cho bạn rằng thời gian dùng thử miễn phí của bạn đã kết thúc hoặc bạn đã bắt đầu sử dụng gói trả phí. Nếu người dùng không muốn bị tính phí sử dụng dịch vụ này, người dùng phải hủy dịch vụ trước khi thời gian dùng thử miễn phí kết thúc. Công ty sẽ tiếp tục tính phí sử dụng theo gói đăng ký của Người dùng đối với phương thức thanh toán này trừ khi Người dùng hủy tư cách thành viên hoặc bị đình chỉ sử dụng Dịch vụ. Ngoài ra, người dùng có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.

Điều 9: Buổi học

Khoản 1

Một buổi học là 25 phút. Trừ những trường hợp quy định riêng, thời gian buổi học sẽ không được tạm ngừng trong bất cứ trường hợp nào.

Khoản 2

Nếu người dùng thực hiện bất kỳ hành vi bị cấm nào được quy định tại Điều 4 của Điều khoản sử dụng này hoặc nếu Công ty cho rằng trường hợp tương tự thì bài học có thể bị chấm dứt.

Khoản 3

Để nâng cao chất lượng bài học, một số bài học có thể được ghi âm và người dùng đồng ý và xác nhận trước rằng các bài học họ học có thể được Công ty Masu ghi âm.

Điều 10: Buổi học đặt hẹn

Khoản 1

Người dùng có thể tận dụng các bài học dành riêng. Ngoài ra, một bài học đã đặt trước sẽ được coi là hợp lệ khi việc đặt chỗ đó được phản ánh trong trạng thái đặt chỗ của người dùng trên dịch vụ này.

Khoản 2

Thời hạn để nhận bài học đặt trước là 5 phút trước ngày và giờ bắt đầu buổi học.

Khoản 3

Người dùng có thể nhận được các bài học đặt trước trước tối đa 7 ngày. Tuy nhiên, bạn sẽ phải thanh toán bằng xu hoặc phí đặt chỗ do công ty chúng tôi chỉ định tại thời điểm đặt chỗ.

Khoản 4

Nếu Người dùng trễ hơn 5 phút so với thời gian bắt đầu của bài học đã đặt trước thì bài học đã đặt trước đó sẽ tự động bị hủy. Nếu đến muộn dưới 5 phút, bạn có thể đăng ký học lại. Tuy nhiên, thời gian học dự kiến sẽ là 25 phút mỗi bài trừ đi thời gian trễ.

5 món

Ngoài các mục trên, người dùng phải tuân thủ các quy định do Công ty thiết lập riêng trên trang web.

Điều 11: Phí sử dụng và phương thức thanh toán

Khoản 1

Người dùng sẽ thanh toán cho Công ty một khoản phí sử dụng do Công ty xác định riêng như một khoản bồi thường cho việc sử dụng Dịch vụ. Hơn nữa, Người dùng phải chịu trách nhiệm về thuế tiêu dùng và các loại thuế bổ sung khác liên quan đến phí sử dụng.

Khoản 2

Người dùng sẽ thanh toán phí sử dụng Dịch vụ này cho Công ty bằng phương thức thanh toán do Công ty chỉ định.

Khoản 3

Trừ khi người dùng hủy tư cách thành viên của mình theo quy định tại Điều 13 của Điều khoản này, hợp đồng sử dụng sẽ phải tuân theo các điều khoản và điều kiện tương tự như áp dụng cho từng gói sau (sau đây gọi là "gói đăng ký") hoặc mỗi tùy chọn (sau đây gọi là "gói đăng ký") mà người dùng đăng ký. , "Tùy chọn đăng ký") sẽ tự động gia hạn mỗi Điều khoản.

Gói đăng ký
(1) Gói Premium: Thời hạn hợp đồng 1 tháng
(2) Gói gia đình: Thời hạn hợp đồng 1 tháng
(3) Gói Lite: Thời hạn hợp đồng 1 tháng
(4) Gói phí bảo hiểm doanh nghiệp: Thời hạn hợp đồng 1 tháng
(5) Gói tiêu chuẩn doanh nghiệp: Thời hạn hợp đồng 1 tháng
(6) Gói doanh nghiệp TNHH: Thời hạn hợp đồng 1 tháng

*Các kế hoạch tham gia (4), (5) và (6) được gọi là "kế hoạch của công ty".

Tùy chọn đăng ký
(1) Tùy chọn ngôn ngữ bản địa tất cả những gì bạn có thể nhận: Thời hạn hợp đồng: 1 tháng
(2) Tùy chọn nhận tất cả những gì bạn có thể nhận: thời hạn hợp đồng 1 tháng
(3) Phương án chiết khấu hàng năm: Thời hạn hợp đồng 1 năm
(4) Tùy chọn giảm giá sinh viên bằng 0: thời hạn hợp đồng 1 năm

*Một số gói đăng ký và tùy chọn đăng ký có thể không được hiển thị tùy thuộc vào khu vực cư trú của người dùng.
*Công ty có thể thay đổi hoặc bãi bỏ các gói đăng ký và tùy chọn đăng ký hiện có mà không cần thông báo trước.

Khoản 4

Phí sử dụng dịch vụ này sẽ được thanh toán theo đơn vị thời gian hợp đồng như đã nêu ở đoạn trước và phí sử dụng sau khi người dùng đã thanh toán cho Công ty sẽ không được hoàn trả bất kể lý do. Tuy nhiên, điều này không áp dụng nếu Dịch vụ không được cung cấp vì các lý do có thể quy cho Công ty.

Khoản 5

Việc chuyển đổi của người dùng từ gói dùng thử miễn phí sang gói trả phí và thanh toán sẽ được thực hiện theo Điều 8.

Khoản 6

Ngay cả khi việc thanh toán phí sử dụng không được hoàn thành bình thường do lỗi hệ thống hoặc lỗi thanh toán, v.v., nếu người dùng chưa rút khỏi tư cách thành viên, Công ty sẽ gửi hóa đơn phí sử dụng cho người dùng vào một ngày sau đó. Các khoản phí chưa thanh toán sẽ được tự động xử lý bằng cách sử dụng thông tin thanh toán đã đăng ký hoặc đã thay đổi. Xin lưu ý rằng những người bị hủy tư cách thành viên sẽ không bị tính phí trước khi thanh toán được lập hóa đơn.

Khoản 7

 • Xu được người dùng mua trên trang web (sau đây gọi là "Đồng xu đã mua") (không thể mua xu trong ứng dụng di động) có giá trị trong 180 ngày kể từ ngày mua và sẽ hết hiệu lực sau 180 ngày trôi qua.
 • Những đồng xu được cấp cho người dùng hàng tháng như một lợi ích của Gói cao cấp doanh nghiệp (sau đây gọi là "Đồng xu gói cao cấp doanh nghiệp") sẽ có hiệu lực cho đến ngày gia hạn hợp đồng đối với Đồng xu gói cao cấp doanh nghiệp của tháng hiện tại và vào ngày gia hạn hợp đồng , số xu của tháng tiếp theo là Đồng xu của Gói Premium Doanh nghiệp sẽ được trao.
 • Những đồng xu mà người dùng nhận được thông qua các phương thức không phải là mua hàng hoặc lợi ích gói cao cấp của công ty (sau đây gọi là "Đồng xu dịch vụ") có hiệu lực trong 60 ngày kể từ ngày chúng được cấp và sẽ trở nên không hợp lệ sau 60 ngày trôi qua.

Điều 12: Thời hạn Dịch vụ này

Khoản 1

Thời hạn sử dụng Dịch vụ này tính từ ngày thanh toán (ngày tính phí) lần đầu đến hết thời hạn hợp đồng theo Gói tham gia.

Khoản 2

Việc sử dụng dịch vụ này sẽ không bị gián đoạn trong thời gian có sẵn. Tuy nhiên, điều này không áp dụng trong các trường hợp thuộc Điều 5, Đoạn 1 của Điều khoản này.

Khoản 3

Thời gian sử dụng sẵn có sẽ được tự động gia hạn vào mỗi thời hạn hợp đồng của gói đã đăng ký theo quy định tại Điều 11 của Điều khoản này. Xin lưu ý rằng việc thanh toán sẽ được thực hiện bằng các phương thức quy định tại Điều 11.

Điều 13: Huỷ thành viên

Khoản 1

Người dùng phải đăng ký rút tiền bằng phương pháp được Công ty xác định riêng. Nếu đơn xin rút tiền được gửi mà không có bất kỳ sai sót nào, bạn sẽ mất tư cách sử dụng dịch vụ sau khi thủ tục rút tiền hoàn tất. Xin lưu ý rằng thủ tục rút tiền sẽ được coi là hoàn tất khi Công ty xác nhận yêu cầu rút tiền và gửi thông báo về việc thủ tục đã được hoàn tất qua e-mail, v.v.

Khoản 2

Bạn có thể đăng ký rút tiền bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, trừ khi bạn đăng ký rút tiền trước khi kết thúc gói đăng ký hoặc thời hạn hợp đồng tùy chọn đăng ký, hợp đồng sử dụng của bạn sẽ tự động được gia hạn. Ngoài ra, nếu bạn hủy trong thời hạn hợp đồng tùy chọn giảm giá hàng năm, bạn sẽ phải trả phí hủy trước hạn do công ty chúng tôi xác định riêng.

Khoản 3

Sau khi người dùng hoàn tất việc rút tiền, họ sẽ mất mọi quyền đối với dịch vụ này và sẽ không thể đưa ra bất kỳ khiếu nại nào đối với công ty.

Khoản 4

Nếu người dùng gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho Công ty hoặc bên thứ ba do hành động của chính họ liên quan đến dịch vụ này, người dùng sẽ phải chịu mọi trách nhiệm pháp lý ngay cả sau khi người dùng đã hoàn tất việc rút khỏi tư cách thành viên.

Điều 14: Xử lý thông tin đăng ký

Khoản 1

Công ty sẽ chỉ sử dụng thông tin đăng ký của người dùng cho mục đích cung cấp dịch vụ này.

Khoản 2

Công ty sẽ không tiết lộ thông tin đăng ký của người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước của người dùng. Tuy nhiên, điều này không áp dụng trong các trường hợp sau.
 • Trong các trường hợp dựa trên luật pháp và các quy định, và trong trường hợp cần hợp tác với các tổ chức quốc gia, chính quyền địa phương hoặc những người được họ ủy thác để thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật.
 • Cần thiết để bảo vệ tính mạng, thân thể hoặc tài sản của người khác hay khó liên hệ đương sự chấp thuận
 • Khi thực hiện các biện pháp cần thiết, bao gồm cả các biện pháp pháp lý, để xử lý việc người dùng vi phạm Điều khoản sử dụng

Khoản 3

Trong số thông tin đã đăng ký của người dùng, công ty chúng tôi sẽ xử lý thông tin thuộc "thông tin cá nhân" theo chính sách bảo mật của chúng tôi.

Điều 15: Tạm ngưng, chấm dứt Dịch vụ này

Công ty có thể tạm dừng hoặc chấm dứt Dịch vụ bằng cách thông báo trước cho người dùng bằng cách đăng lên Dịch vụ hoặc gửi email cho người dùng. Ngoài ra, nếu việc cung cấp dịch vụ này gặp khó khăn do tình hình chính trị trong nước hoặc quốc tế, thiên tai, lỗi máy chủ được cung cấp hoặc các lý do không thể tránh khỏi khác, chúng tôi có thể tạm dừng dịch vụ này mà không cần thông báo trước.

Điều 16: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Nếu người dùng vi phạm các Điều khoản này, Công ty có thể yêu cầu bồi thường cho những thiệt hại hoặc tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp do vi phạm gây ra.

Điều 17: Quyền tác giả và quyền sở hữu

Khoản 1

Tất cả bản quyền và quyền sở hữu liên quan đến nhãn hiệu, logo, mô tả, nội dung, v.v. liên quan đến dịch vụ này thuộc về công ty chúng tôi. Người dùng không được thực hiện bất kỳ hành vi nào ngoài mục đích sử dụng dịch vụ này, chẳng hạn như sử dụng cùng một nhãn hiệu, v.v., in lại trên tạp chí hoặc các trang web khác, sửa đổi hoặc sao chép mà không có sự đồng ý trước rõ ràng của công ty chúng tôi.

Khoản 2

Nếu người dùng vi phạm đoạn trước, Công ty có thể thực hiện nhiều hành động khác nhau chống lại người dùng dựa trên luật bản quyền, luật thương hiệu, v.v. (cảnh báo, khiếu nại, yêu cầu bồi thường thiệt hại, yêu cầu lệnh cấm, yêu cầu các biện pháp khôi phục danh tiếng, v.v.) Tôi cho rằng điều đó là có thể.

Điều 18: Miễn trừ trách nhiệm

Người dùng đồng ý trước rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các vấn đề được quy định trong các quy định sau.
 • Cảm thấy không hài lòng khi sử dụng Dịch vụ này
 • Nếu số lượng bài học được cung cấp không đủ do số lượng người dùng tăng nhanh.
 • Nếu người dùng không thể có được bài học dành riêng cho một khoảng thời gian cụ thể mà người dùng mong muốn.
 • Nếu người dùng không thể nhận được bài học dành riêng từ một người hướng dẫn cụ thể mà người dùng mong muốn
 • Nếu buổi học phải hủy vì các lý do quy định tại Điều 15 của Điều khoản này hoặc do mất điện, lỗi liên lạc, v.v. tại quốc gia nơi người hướng dẫn được phân bổ.
 • Các trường hợp do truy cập trái phép hoặc thay đổi trái phép tin nhắn hoặc dữ liệu của người dùng hoặc các hành động khác của bên thứ ba.
 • Hiệu quả học tập và tính hữu hiệu, tính chính xác, tính đúng đắn của buổi học cung cấp qua Dịch vụ này
 • Tính hiệu quả, hiệu quả, an toàn, chính xác, v.v. của các dịch vụ và tài liệu giảng dạy của các công ty khác mà chúng tôi giới thiệu và khuyến nghị liên quan đến dịch vụ này.
 • Nếu xảy ra hư hỏng như nhiễm vi-rút do các tệp được nhận hoặc mở trong giờ học, người dùng sẽ tự chịu rủi ro.
 • Nếu dịch vụ này không thể sử dụng được do mất hoặc không thể sử dụng mật khẩu, v.v. do lỗi của người dùng
 • Sự đầy đủ, chính xác, cập nhật, an toàn của các liên kết cũng như tất cả thông tin khác cung cấp trên Dịch vụ này
 • Nội dung và việc sử dụng các trang web do bên thứ ba không phải là công ty của chúng tôi điều hành được liên kết đến hoặc từ dịch vụ này.

Điều 19: Điều chỉnh Quy ước này

Công ty có thể thay đổi các Điều khoản này mà không đưa ra bất kỳ thông báo nào cho Người dùng. Các điều khoản sử dụng sửa đổi sẽ có hiệu lực vào thời điểm chúng được đăng trên dịch vụ này hoặc khi Công ty gửi thông tin cho người dùng qua email và người dùng phải đồng ý trước với phương thức thay đổi thì mới được thực hiện.

Điều 20: Luật điều chỉnh và toà án có thẩm quyền thoả thuận chuyên trách

Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Singapore. Ngoài ra, Công ty và Người dùng phải đồng ý trước rằng tòa án Singapore sẽ có thẩm quyền xét xử độc quyền sơ thẩm để giải quyết mọi tranh chấp phát sinh giữa Công ty và Người dùng phát sinh từ hoặc liên quan đến Dịch vụ hoặc các Điều khoản này. .Masu. Tuy nhiên, trong trường hợp kế hoạch của công ty được quy định tại Điều 11, Đoạn 3 của Điều khoản này, các Điều khoản này sẽ được giải thích theo luật pháp Nhật Bản và tòa án Nhật Bản sẽ có thẩm quyền xét xử độc quyền trong phiên sơ thẩm liên quan đến tranh chấp giữa Công ty và người dùng. .