Native Camp, Inc. và NativeCamp Pte Ltd (sau đây gọi chung là “Bên A”) quy định Quy ước sử dụng (sau đây gọi là “Quy ước này”) dưới đây về việc sử dụng dịch vụ hội thoại tiếng Anh online (sau đây gọi là “Dịch vụ này”) cung cấp trên “NativeCamp hội thoại tiếng Anh online” do Bên A vận hành đối với người muốn đăng ký và người sử dụng (sau đây gọi chung là “Bên B”).

Bên B cần phải đồng ý Quy ước này và chính sách riêng tư (về xử lý thông tin cá nhân) do Bên A quy định riêng (sau đây gọi là “Chính sách riêng tư”). Bên A sẽ xem như Bên B đã đồng ý tất cả điều khoản trong Quy ước này tại thời điểm thực hiện yêu cầu đăng ký Dịch vụ này.

Điều 1: Phạm vi quy ước

Phạm vi áp dụng Quy ước này bên cạnh trang web và ứng dụng do Bên A cung cấp trên Internet (sau đây gọi là “Web này”), bao gồm cả những thông tin do Bên A sử dụng thư điện tử, v.v. gởi đến Bên B.
Các khái niệm chung sử dụng trong Quy ước này sử dụng các định nghĩa như bên dưới.
 • Bài giảng trên Internet do Dịch vụ này cung cấp gọi là “Buổi học”.
 • Giáo viên dạy kèm tiếng Anh do Dịch vụ này cung cấp gọi là “Giáo viên”.
 • Địa chỉ thư điện tử Bên A ghi trong thông tin đăng ký Dịch vụ gọi là “Địa chỉ email chỉ định”
 • Giáo viên phụ trách buổi học tương ứng gọi là “Giáo viên phụ trách”.
 • Việc giữ trước giáo viên phụ trách và thời gian bài học gọi là “Buổi học đặt hẹn”.
 • Đơn vị điểm nội bộ Dịch vụ này sử dụng khi tham gia Bài học đặt hẹn gọi là “Xu”.

Điều 2: Yêu cầu đăng ký Dịch vụ này

Khoản 1

Bên B phải thực hiện đăng ký Dịch vụ này bằng cách thức do Bên A quy định. Khi đăng ký Dịch vụ này, Bên B cần kiểm tra và đồng ý với các nội dung sau đây.
 • Kiểm tra môi trường kết nối không có trục trặc để sử dụng Dịch vụ này
 • Trong trường hợp Bên B là trẻ vị thành niên, cần có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật như là bố mẹ.
 • Tập thể giáo viên cung cấp dịch vụ hội thoại tiếng Anh bao gồm nhân viên chính thức của Bên A, nhân viên bán thời gian và người làm thêm
 • Bên A có thể thông báo, quảng cáo, khảo sát, v.v. đối với Bên B qua thư điện tử về Dịch vụ này
 • Nhằm cải thiện chất lượng xử lý của bộ phận Hỗ trợ Khách hàng, NativeCamp có thể ghi lại, thu âm, bảo quản nội dung liên hệ của Bên B.

Khoản 2

Thông tin đăng nhập như địa chỉ email, mật khẩu, v.v. do Bên B sử dụng lúc đăng ký Dịch vụ này và những thông tin cần thiết để sử dụng Dịch vụ (sau đây gọi là “Thông tin mật khẩu các loại”) sẽ được sử dụng trong dịch vụ.

Khoản 3

Bên B phải thực hiện đăng ký Dịch vụ này bằng cách thức do Bên A quy định. Nếu Bên B ứng với các trường hợp sau đây, Bên A có thể từ chối yêu cầu đăng ký đó hoặc nếu Bên B đã đăng ký hoàn tất thì có thể xoá bỏ đăng ký đó.
 • Được nhận định là không hoặc có khả năng không tồn tại thực tế
 • Đăng ký hoặc có khả năng đăng ký nhiều tài khoản với cùng một người
 • Khai man, khai sai hoặc bỏ sót thông tin khi đăng ký
 • Vào thời điểm đăng ký đang bị hoặc từng bị xử lý đình chỉ tài khoản tạm thời, buộc huỷ thành viên hoặc không chấp nhận hợp đồng thành viên vì lý do như vi phạm quy chế thành viên.
 • Thông tin thanh toán do người đăng ký cung cấp làm phương thức thanh toán bị công ty thanh toán từ chối thanh toán
 • Bên B từng chậm thanh toán phí dịch vụ trước đây
 • Bên B là trẻ vị thành niên hay người thành niên cần được trông nom mức độ nặng, vừa hoặc nhẹ khi đăng ký chưa được sự đồng ý của người trông nom theo pháp luật
 • Những trường hợp khác mà Bên A nhận định không phù hợp với tư cách người sử dụng Dịch vụ này

Khoản 4

Đối với Thông tin mật khẩu các loại, Bên B phải bảo quản nghiêm ngặt. Bên A sẽ tiến hành so khớp Thông tin mật khẩu các loại được nhập lúc đăng nhập và thông tin đã đăng ký để xác định có đúng là Bên B sử dụng dịch vụ không.

Khoản 5

Bên B không được cho Bên thứ ba sử dụng Thông tin mật khẩu các loại. Ngoài ra cũng không được chuyển nhượng, tặng, cho mượn, .vv. đối với Bên thứ ba.

Khoản 6

Trong trường hợp Bên B quên Thông tin mật khẩu các loại hoặc có khả năng bị Bên thứ ba sử dụng trái phép, Bên B phải nhanh chóng liên lạc với Bên A và làm theo chỉ thị của Bên A. Bên B có nghĩa vụ bồi thường mọi thiệt hại phát sinh do Bên B chậm liên lạc.

Điều 3: Thay đổi thông tin đăng ký

Khi cần thay đổi thông tin đăng ký của mình, Bên B phải nhanh chóng thực hiện đổi thông tin đăng ký theo cách thức do Bên A quy định. Trong trường hợp Bên B chậm trễ thực hiện thay đổi thông tin dẫn đến phát sinh thiệt hại, Bên A hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với các thiết hại đó.

Điều 4: Nghiêm cấm

Khoản 1

Khi sử dụng Dịch vụ này, Bên B không được phép thực hiện các hành vi sau đây.
 • Đem quyền sử dụng Dịch vụ này của Bên B chuyển nhượng, cho sử dụng, mua bán, đổi tên, cầm cố, thế chấp cho Bên thứ ba
 • Chuyển nhượng, tặng, cho mượn, v.v. đối với Bên thứ ba hoặc cho Bên thứ ba sử dụng Thông tin mật khẩu các loại
 • Xâm phạm danh dự, tín nhiệm, quyền tác giả, quyền sáng chế, quyền sáng chế tiện ích, quyền thiết kế công nghiệp, quyền riêng tư của Bên A
 • Hành vi trái pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục trật tự xã hội
 • Hành vi cản trở vận hành Dịch vụ này
 • Hành vi kinh doanh, sử dụng hoặc lên kế hoạch sử dụng Dịch vụ này với mục đích kinh doanh kiếm lời
 • Hành vi xúi giụp hoặc giúp đỡ giáo viên, người sử dụng Dịch vụ này thực hiện hành vi trái pháp luật
 • Hành vi gây thiệt hại, bất lợi về kinh tế hoặc tinh thần đối với giáo viên, người sử dụng Dịch vụ này
 • Hành vi phạm tội hoặc có liên quan đến hành vi phạm tội
 • Hành vi quấy rối đối với giáo viên hoặc các hành vi quấy rối, làm phiền giáo viên dạy bài
 • Hành vi tìm hiểu những thông tin tuyệt mật không tiết lộ phổ biến của Bên A như điều kiện tuyển dụng giáo viên, vị trí tổng đài, đường truyền Internet, v.v.
 • Hành vi lôi kéo giáo viên vào tổ chức tôn giáo, tổ chức chính trị hoặc bán hàng đa cấp
 • Hành vi của bản thân Bên B hoặc người đại diện Bên B tìm cách tiếp xúc với giáo viên trên phương diện cá nhân, bất kể trực tuyến hay ngoại tuyến
 • Hành vi lôi kéo giáo viên làm việc cho dịch vụ, doanh nghiệp cạnh tranh với Bên A
 • Có lời lẽ không thích hợp hoặc hành vi uy hiếp đối với giáo viên hay nhân viên hỗ trợ khách hàng của Bên A, hoặc hành vi cản trở nghiệp vụ hỗ trợ khách hàng
 • Hành vi sử dụng cùng một tài khoản cho nhiều người dùng
 • Hành vi đăng ký nhiều tài khoản
 • Hành vi mời người thứ ba không phải là Bên B tham gia học (tuy nhiên nếu Bên B là trẻ vị thành niên thì có thể nhờ người giám hộ của Bên B tham gia với mục đích hỗ trợ Bên B)
 • Hành vi học kèm trong trạng thái say xỉn
 • Hành vi để lộ cơ thể quá mức, mặc trang phục hoá trang hoặc nội y để lộ cơ thể, gây ảnh hưởng tinh thần, cản trở giáo viên dạy bài
 • Hành vi công khai hoặc có khả năng công khai nội dung, hình ảnh, video, âm thanh buổi học mà không có sự cho phép của Bên A
 • Hành vi học kèm không có nhập liệu ghi chép, âm thanh, hình ảnh
 • Những hành vi khác được Bên A nhận định là không phù hợp

Khoản 2

Việc có ứng với những hành vi ở khoản trên không sẽ do Bên A xem xét, quyết định. Bên A không có trách nhiệm giải thích đối với quyết định này.

Điều 5: Quy chế phạt

Khoản 1

Trong trường hợp nhận định rằng Bên B đã vi phạm hành vi cấm theo quy định tại Điều 4, Bên A có thể xử lý tạm ngưng, đình chỉ, chấm dứt hoặc xoá đăng ký Dịch vụ này của Bên B mà không cần thông báo trước, bất kể trạng thái dịch vụ đang cung cấp.

Khoản 2

Trong trường hợp Bên B chịu xử lý theo lý do ở điều khoản trên, Bên A sẽ không hoàn tiền các khoản phí sử dụng Bên B đã thanh toán.

Khoản 3

Trong khi học, nếu giữa Bên B và giáo viên phát sinh bất cứ vấn đề cá nhân gì ngoài phạm vi học thì Bên A hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

Khoản 4

Trong trường hợp Bên B có hành vi vi phạm theo điều khoản trên và gây ra thiệt hại cho Bên A hoặc Bên thứ ba, cho dù đã huỷ thành viên Dịch vụ này, Bên B vẫn phải chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật cũng như có trách nhiệm bồi thường thiệt hại gây ra cho Bên A trong mọi trường hợp.

Điều 6: Thông báo qua thư điện tử

Khoản 1

Trong trường hợp Bên A cần gửi thông tin quan trọng về Dịch vụ này, cho dù Bên B đã cài đặt chặn toàn bộ liên lạc từ Bên A chẳng hạn thông báo qua thư điện tử, Bên A vẫn có thể gửi thư điện tử.

Khoản 2

Thông báo thực hiện qua thư điện tử được xem là hoàn thành khi đã được gửi đến địa chỉ thư điện tử chỉ định.

Khoản 3

Bên B có trách nhiệm điều chỉnh các loại cài đặt về địa chỉ thư điện tử chỉ định để cho phép nhận thư điện tử từ Bên A (tên miền: nativecamp.net).

Khoản 4

Bên A hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với việc Bên B không nhận được thư điện tử từ Bên A hoặc thư không đến được vì lý do địa chỉ thư điện tử gặp trục trặc, sai sót hoặc Bên B không thực hiện cài đặt điều chỉnh cần thiết. Bên B có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh do không nhận được thư và không được yêu cầu Bên A chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp.

Điều 7: Sử dụng Dịch vụ này

Khoản 1

Khi sử dụng này, Bên B phải xác nhận và đồng ý các nội dung dưới đây. Ngoài ra, sau khi đăng ký Dịch vụ này theo quy định tại khoản 1 điều 2 Quy ước này, Bên B có thể sử dụng Dịch vụ kể từ khi nhận được thông báo xác nhận qua thư điện tử của Bên A.
 • Nhằm đảm bảo và duy trì tính nhất quán của Dịch vụ này, có thể ghi lại thông tin cần thiết như nội dung buổi học của Bên B
 • Nhằm cung cấp Dịch vụ này một cách ổn định, có khả năng kiểm tra nội dung buổi học trong khi đang học

Khoản 2

Sau khi đăng ký hoàn tất, Bên B có thể bắt đầu sử dụng Dịch vụ này kể từ ngày lượt thanh toán phí sử dụng lần đầu theo quy định tại điều 11 Quy ước này được xác nhận trên hệ thống của Bên A (sau đây gọi là “Ngày bắt đầu sử dụng”). Không áp dụng đối với chương trình dùng thử miễn phí theo điều 8.

Điều 8: Chương trình dùng thử miễn phí

Khoản 1

Bên A có thể cung cấp Dịch vụ này theo chương trình dùng thử miễn phí (sau đây gọi là “Dùng thử miễn phí”) cho Bên B thoả điều kiện nhất định.

Khoản 2

Dùng thử miễn phí là đặc quyền dành cho người dùng trải nghiệm cái hay của Dịch vụ này, khuyến khích tham gia dịch vụ trả phí. Theo đó, Dùng thử miễn phí chỉ áp dụng giới hạn 1 người sử dụng 1 lần. Trong trường hợp đăng ký Dùng thử miễn phí nhiều lần, từ lần thứ 2 trở đi có thể không áp dụng quyền lợi Dùng thử miễn phí mà tự động phát sinh thanh toán Gói trả phí.

Khoản 3

Trong trường hợp Bên B không thực hiện huỷ thành viên Dịch vụ này trước khi Dùng thử miễn phí kết thúc, Bên A sẽ bắt đầu tính phí sử dụng tương ứng với gói Bên B tham gia.

Khoản 4

Bên A sẽ không thông báo khi việc tham gia học thử miễn phí của bên B kết thúc hoặc bắt đầu sử dụng gói tính phí của bên B. Trong trường hợp bên B không muốn phát sinh phí sử dụng dịch vụ này, Bên B cần thực hiện hủy thành viên dịch vụ này trước khi kết thúc thời gian dùng thử miễn phí. Chừng nào bên B vẫn chưa hủy thành viên hoặc thực hiện chấm dứt sử dụng dịch vụ này, Bên A vẫn tiếp tục thu phí vào phương thức thanh toán này khoản phí sử dụng tương ứng với gói thành viên của bên B. Bên B có thể hủy thành viên bất cứ lúc nào.

Điều 9: Buổi học

Khoản 1

Một buổi học là 25 phút. Trừ những trường hợp quy định riêng, thời gian buổi học sẽ không được tạm ngừng trong bất cứ trường hợp nào.

Khoản 2

Nếu Bên B vào buổi học muộn so với thời gian bắt đầu từ 5 phút trở lên, buổi học sẽ tự động bị huỷ. Buổi học vẫn tiếp tục nếu muộn không quá 5 phút. Trong trường hợp này, số phút muộn sẽ bị trừ vào 25 phút thời gian buổi học .

Khoản 3

Nếu Bên B thực hiện hành vi cấm theo quy định tại điều 4 quy ước này hoặc Bên A nhận định là ứng với hành vi cấm, Bên A có thể chấm dứt buổi học đó.

Khoản 4

Nhằm nâng cao chất lượng buổi học, Bên A có thể ghi âm một phần buổi học, Bên B cần đồng ý trước và nhận thức rằng Bên A có thể thu âm buổi học của mình trong lúc học.

Điều 10: Buổi học đặt hẹn

Khoản 1

Bên B có thể sử dụng buổi học đặt hẹn. Buổi học đặt hẹn được xác lập khi trên Dịch vụ này thể hiện đặt hẹn tương ứng với tình trạng đặt hẹn của Bên B.

Khoản 2

Bên B có thời hạn lấy buổi học đặt hẹn là đến 5 phút trước khi bắt đầu buổi học đó.

Khoản 3

Bên B có thể đặt hẹn buổi học trước tối đa 7 ngày. Vào thời điểm đặt hẹn Bên B cần có đủ số xu hoặc phí đặt hẹn theo Bên A chỉ định.

Khoản 4

Ngoài mục đích kể trên, Bên B phải tuân thủ các quy định khác của Bên A trên trang web.

Điều 11: Phí sử dụng và phương thức thanh toán

Khoản 1

Bên B phải trả phí sử dụng cho Bên A theo quy định của Bên A để thanh toán cho việc sử dụng Dịch vụ này. Bên B phải chịu thuế tiêu dùng liên quan đến phí sử dụng và các loại thuế, phí phụ thêm nếu có.

Khoản 2

Bên B phải thanh toán cho Bên A phí sử dụng Dịch vụ này theo phương thức thanh toán do Bên A chỉ định tại [Màn hình đăng ký thành viên] hoặc [Màn hình thanh toán] trong Dịch vụ này.

Khoản 3

Chừng nào Bên B vẫn chưa huỷ thành viên theo quy định tại điều 13 Quy ước này và với cùng điều kiện hợp đồng sử dụng, phí sử dụng tự động gia hạn vào mỗi kỳ hạn hợp đồng theo gói mà Bên B tham gia (sau đây gọi là “Gói tham gia”) như sau.

(1) Gói Cao cấp: 1 tháng thời hạn hợp đồng
(2) Gói Tuần: 7 ngày thời hạn hợp đồng * Đã dừng tiếp nhận đăng ký mới
(3) Gói Cao cấp Cơ quan: 1 tháng thời hạn hợp đồng
(4) Gói Cao cấp Cơ quan: 1 tháng thời hạn hợp đồng

Khoản 4

Phí sử dụng Dịch vụ này được thanh toán theo đơn vị kỳ hạn hợp đồng nêu trên, mọi khoản phí sử dụng Bên B đã thanh toán cho Bên A đều không hoàn lại bất kể lý do gì. Không áp dụng trong trường hợp không thể cung cấp dịch vụ vì lý do thuộc về trách nhiệm của Bên A.

Khoản 5

Việc chuyển đổi và thanh toán khi Bên B chuyển từ Dùng thử miễn phí sang Gói trả phí thực hiện dựa theo Khoản 4 điều 8.

Khoản 6

Trong trường hợp thanh toán phí sử dụng không thực hiện được đúng đắn vì thanh toán thất bại hoặc trục trặc hệ thống, nếu Bên B vẫn chưa huỷ thành viên, Bên A sẽ thực hiện tính phí sử dụng vào hôm sau. Phần tiền phí chưa thanh toán sẽ được tính tự động vào thông tin thanh toán đã đăng ký hoặc đã thay đổi. Nếu Bên B đã hoàn tất huỷ thành viên trước thời điểm tính phí thanh toán thì sẽ không bị tính phí.

Khoản 7

Số xu Bên B đã mua trên trang web (sau đây gọi là “Số xu mua”) có hiệu lực trong vòng 180 ngày kể từ ngày mua và mất hiệu lực vào thời điểm quá 180 ngày. (Không thể mua xu trên app điện thoại) Số xu Bên B có được bằng cách thức không phải mua (sau đây gọi là “Số xu dịch vụ”) có hiệu lực trong vòng 60 ngày kể từ ngày mua và mất hiệu lực vào thời điểm quá 60 ngày. Trong các khoản xu dịch vụ, riêng số xu nhận hằng tháng đặc quyền của Gói Cao cấp cơ quan (sau đây gọi là “Số xu Gói cao cấp cơ quan”) thời gian hiệu lực trong phạm vi tháng đó cho đến ngày gia hạn hợp đồng, vào ngày gia hạn hợp đồng sẽ được nhận Số xu Gói cao cấp cơ quan của tháng kế tiếp.

Điều 12: Thời hạn Dịch vụ này

Khoản 1

Thời hạn sử dụng Dịch vụ này tính từ ngày thanh toán (ngày tính phí) lần đầu đến hết thời hạn hợp đồng theo Gói tham gia.

Khoản 2

Trong hạn sử dụng, Bên B không bị chấm dứt sử dụng Dịch vụ này. Không áp dụng trong trường hợp ứng với khoản 1 điều 5 Quy ước này.

Khoản 3

Thời hạn sử dụng có thể gia hạn bằng cách thanh toán phí sử dụng. Cách thanh toán thực hiện theo phương thức quy định tại điều 11.

Điều 13: Huỷ thành viên

Khoản 1

Bên B phải yêu cầu huỷ thành viên theo cách thức do Bên A quy định riêng. Trong trường hợp yêu cầu huỷ thành viên được thực hiện suôn sẻ, Bên B sẽ mất tư cách sử dụng vào thời điểm hoàn tất thủ tục huỷ thành viên. Huỷ thành viên được xem là hoàn tất vào thời điểm Bên A xem xét yêu cầu huỷ thành viên và gửi đi thông báo hoàn tất thủ tục bằng thư điện tử, v.v..

Khoản 2

Thành viên có thể yêu cầu huỷ thành viên bất cứ lúc nào. Nếu không huỷ thành viên trước ngày kết thúc thời hạn hợp đồng theo Gói tham gia thì sẽ tự động gia hạn.

Khoản 3

Vào thời điểm hoàn tất huỷ thành viên, Bên B sẽ mất tất cả quyền lợi liên quan đến Dịch vụ này và không được phép yêu cầu gì đối với Bên A.

Khoản 4

Trong trường hợp phát sinh thiệt hại đến Bên A hoặc Bên thứ ba do hành vi của Bên B liên quan đến Dịch vụ này, cho dù đã hoàn tất huỷ thành viên, Bên B vẫn phải chịu mọi trách nhiệm pháp lý.

Điều 14: Xử lý thông tin đăng ký

Khoản 1

Bên A chỉ sử dụng thông tin đăng ký của Bên B vào mục đích cung cấp Dịch vụ này.

Khoản 2

Bên A không được tiết lộ thông tin đăng ký của Bên B cho Bên thứ ba mà không có sự chấp thuận trước của Bên B. Trừ những trường hợp sau đây.
 • Theo quy định pháp luật hay khi cần phải hợp tác với cơ quan nhà nước, tổ chức, đoàn thể địa phương hoặc những người được các cơ quan, tổ chức này uỷ nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật
 • Cần thiết để bảo vệ tính mạng, thân thể hoặc tài sản của người khác hay khó liên hệ đương sự chấp thuận
 • Thực hiện biện pháp cần thiết bao gồm biện pháp theo pháp luật đối với hành vi vi phạm Quy ước sử dụng của Bên B

Khoản 3

Trong số thông tin đăng ký của Bên B, những thông tin tương ứng với “Thông tin cá nhân” sẽ được Bên A xử lý theo Chính sách Riêng tư.

Điều 15: Tạm ngưng, chấm dứt Dịch vụ này

Khoản 1

Bên A có thể tạm ngưng hoặc chấm dứt Dịch vụ này bằng cách thông báo trước trên Dịch vụ này hoặc gửi thư điện tử cho Bên B. Trong trường hợp tình hình chính trị, thiên tai, v.v. trong ngoài nước, trục trặc máy chủ cung cấp hoặc lý do bất khả kháng khác dẫn đến khó khăn trong việc cung cấp Dịch vụ này, Bên A có thể tạm ngưng Dịch vụ này mà không báo trước.

Khoản 2

Bên A sẽ thông báo về việc tạm ngưng Dịch vụ này hoặc giảm số buổi học cung cấp vì lý do trùng ngày lễ của nước Cộng hòa Philippines (Tuần thánh, Giáng sinh, v.v.) bằng cách liên lạc trước qua Dịch vụ này hoặc thư điện tử. Bên B cần đồng ý trước với khả năng Dịch vụ này có thể không sử dụng được hay số buổi học giảm đáng kể so với bình thường vì trùng ngày lễ của nước Cộng hòa Philippines.

Điều 16: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Trong trường hợp Bên B vi phạm Quy ước này, Bên A có quyền yêu cầu Bên B bồi thường với mọi thiệt hại, tổn thất do hành vi vi phạm của Bên B gây ra trực tiếp hay gián tiếp

Điều 17: Quyền tác giả và quyền sở hữu

Khoản 1

Quyền sở hữu, quyền tác giả của thương hiệu, logo, nhãn hiệu, nội dung, v.v. về Dịch vụ này tất cả đều thuộc Bên A. Bên B không được phép thực hiện hành vi vượt quá mục đích sử dụng Dịch vụ này như sử dụng thương hiệu, đăng lại lên tạp chí hay trang khác, thay đổi, nhân bản, v.v. nếu chưa được sự chấp thuận trước của Bên A.

Khoản 2

Trong trường hợp Bên B vi phạm điều khoản trên, Bên A có quyền yêu cầu xử lý theo Luật quyền tác giả, Luật thương hiệu, v.v. (cảnh cáo, tố tụng, yêu cầu bồi thường thiệt hại, yêu cầu phát lệnh cấm, yêu cầu xử lý phục hồi danh dự, v.v.).

Điều 18: Miễn trừ trách nhiệm

Bên A không phải chịu bất kỳ trách nhiệm gì đối với thiệt hại phát sinh do hoặc liên quan đến các điều khoản sau đây của Bên B.
 • Cảm thấy không hài lòng khi sử dụng Dịch vụ này
 • Số người sử dụng tăng đột biến hoặc số bài học cung cấp không đủ vì lý do ở khoản 2 điều 15 Quy ước này
 • Bên B không đặt hẹn buổi học được vào thời gian cụ thể mong muốn
 • Bên B không đặt hẹn buổi học được với giáo viên cụ thể mong muốn
 • Buổi học bị ngưng vì lý do ở khoản 1 điều 15 Quy ước này hoặc có sự cố đường truyền hay mất điện ở quốc gia của giáo viên dạy bài
 • Tin nhắn hay dữ liệu của Bên B bị xâm nhập trái phép, sửa đổi trái phép hay hành vi khác do Bên thứ ba
 • Hiệu quả học tập và tính hữu hiệu, tính chính xác, tính đúng đắn của buổi học cung cấp qua Dịch vụ này
 • Tính hiệu quả, hữu hiệu cũng như độ an toàn, chính xác của những dịch vụ hay giáo trình của công ty khác mà Bên A giới thiệu, đề xuất liên quan đến Dịch vụ này
 • Bên B tự chịu trách nhiệm nhận hoặc mở tập tin các loại trong lúc học dẫn đến thiệt hại như bị nhiễm virus
 • Không sử dụng được Dịch vụ này do mật khẩu bị mất hoặc không sử dụng được do lỗi của Bên B
 • Sự đầy đủ, chính xác, cập nhật, an toàn của các liên kết cũng như tất cả thông tin khác cung cấp trên Dịch vụ này
 • Nội dung và việc sử dụng nội dung trên các trang web của Bên thứ ba không phải Bên A dẫn đến Dịch vụ này hoặc được Dịch vụ này dẫn đến.

Điều 19: Điều chỉnh Quy ước này

Bên A có thể điều chỉnh Quy ước này mà không cần thông báo gì đối với Bên B. Nội dung Quy ước sử dụng sau điều chỉnh có hiệu lực từ thời điểm được đăng tải lên Dịch vụ này hoặc thời điểm Bên A gửi thông tin cho Bên B qua thư điện tử. Bên B đồng ý trước về phương thức điều chỉnh này.

Điều 20: Luật điều chỉnh và toà án có thẩm quyền thoả thuận chuyên trách

Quy ước này được điều chỉnh theo luật pháp Singapore. Đối với các tranh chấp phát sinh giữa hai bên A và B do nguyên nhân từ hoặc liên quan đến Dịch vụ này hoặc Quy ước này, hai bên cùng nhất trí rằng Toà án Singapore sẽ là cơ quan có thẩm quyền thoả thuận chuyên trách cấp sơ thẩm. Riêng trường hợp liên quan đến Gói Chuẩn Cơ quan hoặc Gói Cao cấp Cơ quan theo quy định tại khoản 3 điều 11 Quy ước này sẽ được điều chỉnh theo luật pháp Nhật Bản, các tranh chấp phát sinh giữa hai bên A và B sẽ được đem ra toà án của Nhật Bản là cơ quan có thẩm quyền thoả thuận chuyên trách cấp sơ thẩm.