Giảng viên trại bản địa Xếp hạng Top 20

Giai đoạn tổng hợp:2022-8-1 ~ 2022-8-15

  • Quay lại số

Đánh giá người dùng ※ là một giá trị trung bình trong giai đoạn tổng hợp xếp hạng.

1Địa điểm

5.00
(đánh giá toàn diên)

Nick

(31già đi)

Đánh giá của người dùng

5.00

Đánh giá của người dùng : 5.00

sao5ngôi
313
sao4ngôi
1
sao3ngôi
0
sao2ngôi
0
sao1ngôi
0

Xem đánh giá của người dùng

Số lượng bài học
348
Số lượng đặt phòng
347

2Địa điểm

5.00
(đánh giá toàn diên)

Teryl

(32già đi)

Đánh giá của người dùng

5.00

Đánh giá của người dùng : 5.00

sao5ngôi
285
sao4ngôi
0
sao3ngôi
0
sao2ngôi
0
sao1ngôi
0

Xem đánh giá của người dùng

Số lượng bài học
310
Số lượng đặt phòng
306

3Địa điểm

5.00
(đánh giá toàn diên)

Edon

(33già đi)

Đánh giá của người dùng

5.00

Đánh giá của người dùng : 5.00

sao5ngôi
219
sao4ngôi
0
sao3ngôi
0
sao2ngôi
0
sao1ngôi
0

Xem đánh giá của người dùng

Số lượng bài học
286
Số lượng đặt phòng
255

4Địa điểm

5.00
(đánh giá toàn diên)

James

(29già đi)

Đánh giá của người dùng

5.00

Đánh giá của người dùng : 5.00

sao5ngôi
225
sao4ngôi
1
sao3ngôi
0
sao2ngôi
0
sao1ngôi
0

Xem đánh giá của người dùng

Số lượng bài học
285
Số lượng đặt phòng
26

5Địa điểm

5.00
(đánh giá toàn diên)

Angelo

(27già đi)

Đánh giá của người dùng

5.00

Đánh giá của người dùng : 5.00

sao5ngôi
233
sao4ngôi
0
sao3ngôi
0
sao2ngôi
0
sao1ngôi
0

Xem đánh giá của người dùng

Số lượng bài học
255
Số lượng đặt phòng
255

6Địa điểm

5.00
(đánh giá toàn diên)

Joseph

(33già đi)

Đánh giá của người dùng

5.00

Đánh giá của người dùng : 5.00

sao5ngôi
225
sao4ngôi
0
sao3ngôi
0
sao2ngôi
0
sao1ngôi
0

Xem đánh giá của người dùng

Số lượng bài học
255
Số lượng đặt phòng
234

7Địa điểm

5.00
(đánh giá toàn diên)

Ed

(34già đi)

Đánh giá của người dùng

5.00

Đánh giá của người dùng : 5.00

sao5ngôi
211
sao4ngôi
1
sao3ngôi
0
sao2ngôi
0
sao1ngôi
0

Xem đánh giá của người dùng

Số lượng bài học
251
Số lượng đặt phòng
214

8Địa điểm

5.00
(đánh giá toàn diên)

Hans

(36già đi)

Đánh giá của người dùng

5.00

Đánh giá của người dùng : 5.00

sao5ngôi
233
sao4ngôi
0
sao3ngôi
0
sao2ngôi
0
sao1ngôi
0

Xem đánh giá của người dùng

Số lượng bài học
251
Số lượng đặt phòng
49

9Địa điểm

5.00
(đánh giá toàn diên)

Nina

(28già đi)

Đánh giá của người dùng

5.00

Đánh giá của người dùng : 5.00

sao5ngôi
215
sao4ngôi
0
sao3ngôi
0
sao2ngôi
0
sao1ngôi
0

Xem đánh giá của người dùng

Số lượng bài học
247
Số lượng đặt phòng
230

10Địa điểm

5.00
(đánh giá toàn diên)

Ahmed

(26già đi)

Đánh giá của người dùng

5.00

Đánh giá của người dùng : 5.00

sao5ngôi
216
sao4ngôi
1
sao3ngôi
0
sao2ngôi
0
sao1ngôi
0

Xem đánh giá của người dùng

Số lượng bài học
243
Số lượng đặt phòng
34

11Địa điểm

5.00
(đánh giá toàn diên)

Fritz

(28già đi)

Đánh giá của người dùng

5.00

Đánh giá của người dùng : 5.00

sao5ngôi
221
sao4ngôi
1
sao3ngôi
0
sao2ngôi
0
sao1ngôi
0

Xem đánh giá của người dùng

Số lượng bài học
241
Số lượng đặt phòng
235

12Địa điểm

5.00
(đánh giá toàn diên)

Cristine

(23già đi)

Đánh giá của người dùng

5.00

Đánh giá của người dùng : 5.00

sao5ngôi
208
sao4ngôi
1
sao3ngôi
0
sao2ngôi
0
sao1ngôi
0

Xem đánh giá của người dùng

Số lượng bài học
237
Số lượng đặt phòng
192

13Địa điểm

5.00
(đánh giá toàn diên)

Gab

(23già đi)

Đánh giá của người dùng

5.00

Đánh giá của người dùng : 5.00

sao5ngôi
189
sao4ngôi
0
sao3ngôi
0
sao2ngôi
0
sao1ngôi
0

Xem đánh giá của người dùng

Số lượng bài học
234
Số lượng đặt phòng
234

14Địa điểm

5.00
(đánh giá toàn diên)

Beze

(26già đi)

Đánh giá của người dùng

5.00

Đánh giá của người dùng : 5.00

sao5ngôi
204
sao4ngôi
1
sao3ngôi
0
sao2ngôi
0
sao1ngôi
0

Xem đánh giá của người dùng

Số lượng bài học
234
Số lượng đặt phòng
30

15Địa điểm

5.00
(đánh giá toàn diên)

Saki

(27già đi)

Đánh giá của người dùng

5.00

Đánh giá của người dùng : 5.00

sao5ngôi
218
sao4ngôi
0
sao3ngôi
0
sao2ngôi
0
sao1ngôi
0

Xem đánh giá của người dùng

Số lượng bài học
231
Số lượng đặt phòng
231

16Địa điểm

5.00
(đánh giá toàn diên)

Ellie

(23già đi)

Đánh giá của người dùng

5.00

Đánh giá của người dùng : 5.00

sao5ngôi
207
sao4ngôi
0
sao3ngôi
0
sao2ngôi
0
sao1ngôi
0

Xem đánh giá của người dùng

Số lượng bài học
226
Số lượng đặt phòng
226

17Địa điểm

5.00
(đánh giá toàn diên)

Kincin

(37già đi)

Đánh giá của người dùng

5.00

Đánh giá của người dùng : 5.00

sao5ngôi
197
sao4ngôi
0
sao3ngôi
0
sao2ngôi
0
sao1ngôi
0

Xem đánh giá của người dùng

Số lượng bài học
226
Số lượng đặt phòng
220

18Địa điểm

5.00
(đánh giá toàn diên)

Alex

(19già đi)

Đánh giá của người dùng

5.00

Đánh giá của người dùng : 5.00

sao5ngôi
194
sao4ngôi
0
sao3ngôi
0
sao2ngôi
0
sao1ngôi
0

Xem đánh giá của người dùng

Số lượng bài học
224
Số lượng đặt phòng
116

19Địa điểm

5.00
(đánh giá toàn diên)

Teo

(31già đi)

Đánh giá của người dùng

5.00

Đánh giá của người dùng : 5.00

sao5ngôi
193
sao4ngôi
0
sao3ngôi
0
sao2ngôi
0
sao1ngôi
0

Xem đánh giá của người dùng

Số lượng bài học
218
Số lượng đặt phòng
192

20Địa điểm

5.00
(đánh giá toàn diên)

Erin

(36già đi)

Đánh giá của người dùng

5.00

Đánh giá của người dùng : 5.00

sao5ngôi
187
sao4ngôi
0
sao3ngôi
0
sao2ngôi
0
sao1ngôi
0

Xem đánh giá của người dùng

Số lượng bài học
213
Số lượng đặt phòng
212

    Bài đăng bị hạn chế

    Chúng tôi rất tiếc, bài đăng
    ứng với nội dung cấm ở điều 2 Quy định sử dụng Quảng trường NativeCamp
    nên bị hạn chế đăng lên bảng tin này.