Bài kiểm tra nói AI đàm thoại tiếng Anh thương mại

Bài kiểm tra nói AI đàm thoại tiếng Anh thương mại

Bài kiểm tra nói AI đàm thoại tiếng Anh thương mại là bài kiểm tra hội thoại tiếng Anh kiểm tra khả năng thực tế của bạn bằng cách sử dụng các tình huống thực tế.
Bài tập giả định các tình huống người làm kinh doanh sử dụng tiếng Anh trong công việc hằng ngày như thuyết trình và thương lượng trong cuộc họp, v.v..
Nội dung ra đề tối ưu hoá cho những bạn muốn trang bị tiếng Anh giao tiếp trong công việc, đánh giá năng lực nói tiếng Anh từ nhiều góc độ.

Định dạng câu hỏi kiểm tra nói AI

Hình thức 1 Bài tập đọc thành tiếng <2 câu>

Guide

Bài tập đọc thành tiếng câu tiếng Anh.
Trước hết sẽ có giọng đọc giải thích tình huống, có thời gian chuẩn bị 30 giây. Sau đó vui lòng trả lời trong 30 giây.
Vui lòng bắt đầu trả lời khi có âm báo bắt đầu thu âm.

Sentences

Trong bài kiểm tra sẽ phát tiếng

Bạn gọi điện thoại hỏi về thông tin tuyển dụng, bày tỏ nguyện vọng ứng tuyển vào vị trí kinh doanh.
Vui lòng đọc thành tiếng câu sau.

Hello. I am calling about one of your current job openings. I am interested in applying for the position in the sales department. Where can I find out more information about the position, please?

Sentences

Trong bài kiểm tra sẽ phát tiếng

Bạn đang phỏng vấn tuyển dụng, trình bày với phỏng vấn viên về chuyên ngành đại học và kinh nghiệm.
Vui lòng đọc thành tiếng câu sau.

In university, I majored in business management and was a member of the school's business club for four years. I also worked part-time as an intern for a large international firm in Tokyo.

Hình thức 2 Xem tranh và trả lời (1) <2 câu>

Guide

Bài tập trả lời câu hỏi về tranh minh hoạ.
Trước tiên là phát câu hỏi, có thời gian chuẩn bị 10 giây. Sau đó vui lòng trả lời trong 15 giây.
Vui lòng bắt đầu trả lời khi có âm báo bắt đầu thu âm.

Question

Trong bài kiểm tra sẽ phát tiếng

What's the salesperson doing?

Screenshot

Question

Trong bài kiểm tra sẽ phát tiếng

What is the man ordering on the phone at his office?

Screenshot

Hình thức 3 Xem tranh và trả lời (2) <2 câu>

Guide

Bài tập trả lời câu hỏi về tranh minh hoạ.
Trước tiên là phát câu hỏi, có thời gian chuẩn bị 30 giây. Sau đó vui lòng trả lời trong 45 giây.
Vui lòng bắt đầu trả lời khi có âm báo bắt đầu thu âm.

Question

Trong bài kiểm tra sẽ phát tiếng

Dựa vào biểu đồ, hãy trình bày kết quả kinh doanh trong năm của công ty.

Screenshot

Question

Trong bài kiểm tra sẽ phát tiếng

Dựa vào các tranh minh hoạ từ 1 đến 4, kể lại câu chuyện bằng tiếng Anh

Screenshot

Mẫu 4 Trả lời miễn phí <1 câu>

Guide

Bài tập trình bày ý kiến của mình về chủ đề đã cho.
Hãy cố gắng nói thật nhiều trong khung thời gian giới hạn.
Trước tiên là phát câu hỏi, có thời gian chuẩn bị 30 giây. Sau đó vui lòng trả lời trong 45 giây.
Vui lòng bắt đầu trả lời khi có âm báo bắt đầu thu âm.

Question

Trong bài kiểm tra sẽ phát tiếng

Do you support the idea of letting more employees work from home? Or should working in the office still be mandatory?

Có thể làm trên app!

Bài đăng bị hạn chế

Chúng tôi rất tiếc, bài đăng
ứng với nội dung cấm ở điều 2 Quy định sử dụng Quảng trường NativeCamp
nên bị hạn chế đăng lên bảng tin này.