Có một thử nghiệm miễn phí cho các bài học?

Hiện tại chúng tôi đang thực hiện một chiến dịch dùng thử miễn phí trong 7 ngày.

Mục tiêu
Thành viên mới được tham gia lần đầu tiên

Nội dung chiến dịch
Nó có thể được sử dụng miễn phí trong 7 ngày kể từ ngày đăng ký.

Thời gian dùng thử miễn phí
Ngày đăng ký ngày đăng ký là thời gian dùng thử miễn phí.
Ví dụ 1: Ngày đăng ký: Thời gian dùng thử miễn phí 5 tháng 2: ngày 5 tháng 2 ngày 11 tháng 2
Ví dụ 2: Ngày đăng ký: 30 tháng 3 Thời gian dùng thử miễn phí: 30 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4

Ngày thanh toán
Ngày sau khi kết thúc thời gian dùng thử miễn phí là ngày giải quyết, và phí hàng tháng sẽ được giải quyết (tính phí).

Đăng ký thẻ tín dụng
Đăng ký thẻ tín dụng là bắt buộc để áp dụng cho các chiến dịch.
(Đăng ký thẻ tín dụng không gây tiền để giải quyết cho 0 Yên.)

< back

Bài đăng bị hạn chế

Chúng tôi rất tiếc, bài đăng
ứng với nội dung cấm ở điều 2 Quy định sử dụng Quảng trường NativeCamp
nên bị hạn chế đăng lên bảng tin này.