Chương trình DailyNews
DailyNews Stamp Rally
Học bài với giáo trình được yêu thích DailyNews nhận quà xu
Thời gian chương trình
2022Năm 9Tháng 1Ngày (gỗ) 11:00 ~ 2022Năm 9Tháng 22Ngày (gỗ) 11:00
Nội dung chương trình

Nhận tem khi học bài với giáo trình DailyNews.
Rút thăm trúng quà xu tuỳ theo số tem thu thập!

Cách tham gia
STEP 1

Chọn [DailyNews] và học bài đặt hẹn hoặc học ngay bây giờ.

Sau khi đăng nhập, bạn có thể học bài.

STEP 2

Mỗi bài học có thể nhận một tem.
Tuỳ vào số tem thu thập, rút thăm trúng quà xu!

Going Global アルバルク東京コラボキャンペーン

0 Nhận tem!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Danh sách quà rút thăm
tem
quà
Số trúng quà
5 – 9 cái
xu phần 60,000VND
300 người
10 – 14 cái
xu phần 90,000VND
300 người
15 – 19 cái
xu phần 120,000VND
300 người
20 – 24 cái
xu phần 150,000VND
300 người
25 – 29 cái
xu phần 180,000VND
300 người
30 cái
xu phần 300,000VND
300 người

[Chú ý]

※Đối với bài học ngay bây giờ, áp dụng với những bài học 20 phút trở lên.
※Nếu bạn được rút thăm trúng, số xu sẽ được chuyển vào hộp nhận xu.
※Kết quả rút thăm thì chúng tôi chỉ iên lạc với người trúng giải.
※Xin lưu ý chúng tôi không tiếp nhận liên hệ về kết quả rút thăm.
※Quà xu sẽ được trao kể từ 23 / 9.
Học đi chờ chi, ngay và luôn!

Bài đăng bị hạn chế

Chúng tôi rất tiếc, bài đăng
ứng với nội dung cấm ở điều 2 Quy định sử dụng Quảng trường NativeCamp
nên bị hạn chế đăng lên bảng tin này.