Native Camp Co., Ltd. และ Native Camp Pte Ltd (ต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า "Party A") สมัครใช้บริการสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริการนี้") ที่ให้บริการใน "Online English Conversation Native Camp" โดยฝ่าย A. ข้อกำหนดการใช้งานต่อไปนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อกำหนด") จัดทำขึ้นสำหรับผู้สมัครและผู้ใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า "B") เพื่อใช้บริการนี้

ฝ่าย B ต้องยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว (เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล) ที่จัดตั้งขึ้นแยกต่างหากโดยฝ่าย A (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "นโยบายความเป็นส่วนตัว") นอกจากนี้ ถือว่าฝ่าย A ได้ตกลงตามข้อกำหนดทั้งหมดของข้อตกลงนี้ ณ เวลาที่สมัครลงทะเบียนเพื่อใช้บริการนี้โดยฝ่าย B

ข้อ 1 (ขอบเขตของข้อกำหนดเหล่านี้)

ขอบเขตของการใช้ข้อตกลงนี้คือเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่ฝ่าย A จัดเตรียมไว้บนอินเทอร์เน็ต (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์นี้") ตลอดจนข้อมูลที่ส่งโดยฝ่าย ก ถึงฝ่าย ข ทางอีเมล ฯลฯ จัดหาให้โดยฝ่าย ก ก. รวมถึง
คำจำกัดความของคำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ในข้อกำหนดเหล่านี้มีดังนี้
 • การบรรยายออนไลน์ของบริการนี้เรียกว่า "บทเรียน"
 • ครูสนทนาภาษาอังกฤษที่ให้บริการนี้เรียกว่า "อาจารย์"
 • ที่อยู่อีเมลที่อธิบายไว้ในข้อมูลการลงทะเบียนที่คุณป้อนในการลงทะเบียนสำหรับบริการนี้เรียกว่า "ที่อยู่อีเมลที่กำหนด"
 • ผู้สอนที่รับผิดชอบบทเรียนเรียกว่า "ผู้สอนที่รับผิดชอบ"
 • การจองเวลาเรียนกับผู้สอนล่วงหน้าเรียกว่า "บทเรียนที่จองไว้"
 • คะแนนในบริการนี้ที่ใช้เมื่อใช้บทเรียนที่สงวนไว้เรียกว่า "เหรียญ"

ข้อ 2 (การขอขึ้นทะเบียนสำหรับบริการนี้)

1 รายการ

ฝ่าย ข จะต้องสมัครลงทะเบียนใช้บริการนี้โดยวิธีการที่กำหนดโดยฝ่าย ก. นอกจากนี้ เมื่อลงทะเบียนใช้บริการนี้ ข จะต้องยืนยันและยอมรับในเรื่องต่อไปนี้
 • ยืนยันว่าสภาพแวดล้อมการสื่อสารไม่รบกวนการใช้บริการนี้
 • หากฝ่าย B เป็นผู้เยาว์ ให้ขอความยินยอมจากตัวแทนทางกฎหมาย เช่น บุคคลที่มีอำนาจปกครองบุตร
 • ครูบางคนที่ให้บริการสนทนาภาษาอังกฤษ ได้แก่ พนักงานเต็มเวลา พนักงานนอกเวลา และพนักงานนอกเวลาของพรรค ก.
 • เป็นไปได้ที่จะดำเนินการแจ้งเตือนทางอีเมล โฆษณา แบบสอบถาม ฯลฯ เกี่ยวกับบริการนี้ไปยังฝ่าย B
 • เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการสนับสนุนลูกค้า ฯลฯ เป็นไปได้ที่จะบันทึก บันทึก และจัดเก็บเนื้อหาของข้อซักถามของฝ่าย B

2 รายการ

ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการเข้าสู่ระบบหรือการใช้บริการนี้ เช่น ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านที่ B ใช้เพื่อลงทะเบียนสำหรับบริการนี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "รหัสผ่าน ฯลฯ") จะพร้อมใช้งานสำหรับบริการนี้

3 รายการ

ฝ่าย ข จะต้องสมัครลงทะเบียนใช้บริการนี้ด้วยวิธีการที่กำหนดโดยฝ่าย ก. นอกจากนี้ หากฝ่าย ข อยู่ภายใต้เหตุผลใดๆ ที่ระบุไว้ด้านล่าง ฝ่าย ก อาจปฏิเสธคำขอจดทะเบียน และแม้ว่าจะได้ลงทะเบียนไปแล้ว ก็อาจยกเลิกการลงทะเบียนได้
 • เมื่อพิจารณาแล้วว่าข้อมูลนั้นไม่มีอยู่หรืออาจไม่มีอยู่จริง
 • หากมีความเสี่ยงที่บัญชีหลายบัญชีถูกลงทะเบียนโดยบุคคลเดียวกัน หรือหากบุคคลเดียวกันลงทะเบียนหลายบัญชี
 • กรณีเป็นเท็จ พิมพ์ผิด หรือ ตกหล่น ระหว่างการลงทะเบียน
 • ในช่วงเวลาของการสมัคร หากคุณเคยได้รับหรือเคยได้รับมาก่อน การระงับบัญชี การเพิกถอนภาคบังคับ หรือการไม่อนุมัติการสมัครสมาชิกตามสัญญาเนื่องจากการละเมิดข้อตกลงการเป็นสมาชิก ฯลฯ
 • หากข้อมูลการชำระเงินที่ผู้สมัครส่งมาเป็นวิธีการชำระเงินถือว่าไม่ถูกต้องโดยบริษัทชำระเงิน
 • หากฝ่าย ข ละเลยการชำระราคาในอดีต
 • หากฝ่าย ข เป็นผู้เยาว์ วอร์ดสำหรับผู้ใหญ่ บุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแล หรือบุคคลที่อยู่ภายใต้ความช่วยเหลือ และไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ผู้ปกครองตามกฎหมาย ฯลฯ ในขณะที่ลงทะเบียน
 • นอกจากนี้ เมื่อฝ่าย A เห็นว่าไม่เหมาะสมในฐานะผู้ใช้บริการนี้

4 รายการ

รหัสผ่าน ฯลฯ จะต้องได้รับการจัดการโดยฝ่าย B อย่างเคร่งครัด ฝ่าย A สามารถพิจารณาได้ว่าการใช้บริการนี้เป็นของฝ่าย B หากรหัสผ่าน ฯลฯ ที่ป้อนเมื่อเข้าสู่ระบบตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้

5 รายการ

ฝ่าย B ต้องไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามใช้รหัสผ่าน ฯลฯ นอกจากนี้ คุณต้องไม่โอนหรือให้บุคคลที่สามยืม

6 รายการ

หากคุณลืมรหัสผ่าน ฯลฯ หรือสงสัยว่ามีการใช้รหัสผ่านนี้อย่างผิดกฎหมายโดยบุคคลที่สาม คุณต้องติดต่อฝ่าย A ทันทีและปฏิบัติตามคำแนะนำ นอกจากนี้ B จะต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด ฯลฯ ที่เกิดจากความล่าช้าในการติดต่อ ฯลฯ

ข้อ 3 (การเปลี่ยนแปลงข้อมูลจดทะเบียน)

หากจำเป็นต้องเปลี่ยนข้อมูลการลงทะเบียนของคุณเอง ฝ่าย B จะดำเนินการตามขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนโดยไม่ชักช้าโดยวิธีการที่ระบุโดยฝ่าย A นอกจากนี้ ฝ่าย ก จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความล่าช้าของฝ่าย ข ในกระบวนการเปลี่ยนแปลง

มาตรา 4 (การกระทำต้องห้าม)

1 รายการ

เมื่อใช้บริการนี้ ฝ่าย B ต้องไม่ดำเนินการตามที่ระบุด้านล่าง
 • ฝ่าย ข โอน ใช้ ขาย เปลี่ยนชื่อ ให้คำมั่นสัญญา หรือให้หลักประกันสิทธิ์ในการใช้บริการนี้แก่บุคคลที่สามที่บุคคลอื่นใช้
 • ละเมิดเกียรติยศ ความน่าเชื่อถือ ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในสิทธิบัตร สิทธิ์ในการใช้งานรูปแบบ สิทธิ์ในการออกแบบ สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า สิทธิ์ในแนวตั้ง ความเป็นส่วนตัว
 • การกระทำที่ผิดกฎหมาย การกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
 • การกระทำที่ขัดขวางการทำงานของบริการนี้
 • การใช้บริการนี้เพื่อกิจกรรมทางธุรกิจ วัตถุประสงค์ทางการค้า และการเตรียมการดังกล่าว
 • การกระทำที่ชักชวนหรือสนับสนุนผู้ใช้รายอื่นหรือผู้สอนของบริการนี้ให้กระทำการที่ผิดกฎหมาย
 • การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจหรือจิตใจหรือความเสียเปรียบแก่ผู้ใช้บริการรายอื่นหรืออาจารย์ของบริการนี้
 • การกระทำความผิดทางอาญาและการกระทำที่นำไปสู่การกระทำความผิดทางอาญา
 • พฤติกรรมล่วงละเมิด เช่น ข่มขู่ผู้สอน หรือขัดขวางความก้าวหน้าของบทเรียน เช่น พฤติกรรมไม่ดี
 • การสอดรู้สอดเห็นข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งโดยทั่วไปแล้วฝ่าย A จะไม่เปิดเผย เช่น เงื่อนไขการจ้างงานผู้สอน ที่ตั้งคอลเซ็นเตอร์ สายอินเทอร์เน็ต ฯลฯ
 • การชักชวนผู้สอนศาสนา สมาคมทางการเมือง การตลาดหลายระดับ ฯลฯ
 • การดำเนินการที่ฝ่าย B หรือตัวแทนพยายามติดต่อผู้สอนเป็นการส่วนตัว ไม่ว่าจะทางออนไลน์หรือออฟไลน์
 • การชักชวนอาจารย์ให้ทำงานในบริการหรือบริษัทที่แข่งขันกับพรรค A
 • การกระทำที่ใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมหรือการคุกคามต่อผู้สอนและพนักงานสนับสนุนลูกค้าของฝ่าย A หรือการกระทำที่ขัดขวางความคืบหน้าของการดำเนินการสนับสนุนลูกค้า
 • การกระทำของการใช้บัญชีเดียวโดยผู้ใช้หลายคน
 • กฏการลงทะเบียนหลายบัญชี
 • การกระทำที่มีบุคคลที่สามตั้งแต่สองคนขึ้นไปนอกเหนือจากฝ่าย ข เข้าร่วมในบทเรียน (เป็นไปได้ที่จะมีบุคคลที่สามเข้าร่วมในขณะที่ฝ่าย ข กำลังดำเนินการบทเรียน)
 • บทเรียนตอนเมาเหล้า
 • การกระทำที่ก่อให้เกิดความวิตกกังวลหรือภาระแก่ผู้สอน เช่น การสัมผัสกับผิวหนังมากเกินไป การแต่งกาย หรือชุดชั้นในที่เปิดเผยผิวหนัง
 • การกระทำที่เปิดเผยเนื้อหาของบทเรียน ภาพ วีดิทัศน์ หรือเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากฝ่าย ก หรือการกระทำที่มีแนวโน้มว่าจะทำเช่นนั้น
 • การดำเนินการของบทเรียนโดยไม่ต้องป้อนข้อความ บันทึกเสียง บันทึกวิดีโอ
 • การกระทำอื่นที่ฝ่าย ก เห็นว่าไม่เหมาะสม

2 รายการ

การตัดสินว่าสอดคล้องกับการกระทำต้องห้ามในวรรคก่อนหรือไม่ ให้พิจารณาตามดุลยพินิจของฝ่าย ก. นอกจากนี้ ฝ่าย A จะไม่รับผิดชอบต่อคำอธิบายของคำพิพากษาในส่วนนี้

มาตรา 5 (บทบัญญัติทางอาญา)

1 รายการ

หากฝ่าย ก ตัดสินว่าฝ่าย ข ได้กระทำการต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4 โดยไม่คำนึงถึงสถานะของการให้บริการ ฝ่าย ก อาจระงับ ระงับ หรือระงับการใช้บริการนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ฝ่าย ข ทราบล่วงหน้า หรือเราจะ สามารถกำจัดการเพิกถอนการจดทะเบียนได้

2 รายการ

ในกรณีที่ฝ่าย ข ได้รับการจัดการด้วยเหตุผลของวรรคก่อน ฝ่าย ก จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการใช้งานใดๆ ที่ฝ่าย ข ชำระไปแล้ว

3 รายการ

ระหว่างบทเรียน หากมีปัญหาส่วนตัวกับครูนอกบทเรียน เราจะไม่รับผิดชอบเลย

4 รายการ

หากฝ่าย ข. ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ฝ่าย ก หรือบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากการกระทำที่ละเมิดวรรคก่อนหน้านี้ ฝ่าย ข จะต้องรับผิดชอบทางกฎหมายทั้งหมดแม้จะถอนตัวจากบริการนี้แล้วก็ตาม ท่าน จะต้องชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น

ข้อ 6 (แจ้งทางอีเมล์)

1 รายการ

ฝ่าย ก จะสามารถส่งอีเมลได้เมื่อส่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริการนี้ แม้ว่าฝ่าย ข ได้ตั้งค่าให้ปฏิเสธที่จะรับการแจ้งเตือนทางอีเมลทั้งหมดจากฝ่าย ก.

2 รายการ

การแจ้งเตือนทางอีเมลจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่กำหนด

3 รายการ

ฝ่าย B ต้องเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อีเมลที่กำหนด และอนุญาตให้รับอีเมลจากฝ่าย A (ชื่อโดเมน: nativecamp.net)

4 รายการ

หากอีเมลจากฝ่าย A ไม่ถึงฝ่าย B เนื่องจากที่อยู่อีเมลที่กำหนดไม่สมบูรณ์ มีข้อผิดพลาด หรือฝ่าย B ละเลยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการรับ จะไม่ถูกระงับโดยฝ่าย A รับผิดชอบ. นอกจากนี้ ฝ่าย B จะต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากการไม่จัดส่งแบบเดียวกัน และไม่ว่าในกรณีใดฝ่าย A จะไม่รับผิดชอบ

ข้อ 7 (การใช้บริการนี้)

1 รายการ

ในการใช้บริการนี้ คุณต้องยืนยันและยอมรับในเรื่องต่อไปนี้ นอกจากนี้ หลังจากลงทะเบียนใช้บริการนี้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2 วรรค 1 ของข้อตกลงนี้แล้ว ฝ่าย B จะสามารถใช้บริการนี้ได้โดยแจ้งการยอมรับทางอีเมลจากฝ่าย ก.
 • เพื่อให้แน่ใจหรือคงไว้ซึ่งความสอดคล้องของบริการนี้ เป็นไปได้ที่จะบันทึกข้อมูลที่จำเป็น เช่น เนื้อหาบทเรียนของ B.
 • เพื่อให้บริการนี้ได้อย่างราบรื่น อาจมีบางกรณีที่เนื้อหาของบทเรียนได้รับการยืนยันระหว่างบทเรียน

2 รายการ

หลังจากเสร็จสิ้นการลงทะเบียน ฝ่าย B สามารถเริ่มใช้บริการนี้ได้ตั้งแต่วันที่การชำระค่าธรรมเนียมการใช้งานครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในข้อ 11 ของข้อตกลงนี้ได้รับการยืนยันโดยฝ่าย A ในระบบของฝ่าย A (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "การเริ่มต้นใช้งาน" วันที่") จะเป็น อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ใช้ไม่ได้กับแคมเปญทดลองใช้งานฟรีในมาตรา 8

ข้อ 8 (แคมเปญทดลองใช้ฟรี)

1 รายการ

เราอาจเสนอบริการนี้โดยแคมเปญทดลองใช้งานฟรี (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "การทดลองใช้ฟรี") แก่ผู้ที่ตรงตามเงื่อนไขบางประการ

2 รายการ

การทดลองใช้ฟรีเป็นสิทธิพิเศษเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าเข้าใจถึงประโยชน์ของบริการนี้และสมัครใช้บริการโดยมีค่าธรรมเนียม ดังนั้น การทดลองใช้ฟรีสามารถใช้ได้เพียงหนึ่งครั้งต่อคนเท่านั้น ในกรณีที่คุณสมัครทดลองใช้ฟรีหลายครั้ง สิทธิ์การทดลองใช้ฟรีจะไม่มีผลตั้งแต่ครั้งที่สองเป็นต้นไป และการชำระเงินสำหรับแผนแบบชำระเงินจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

3 รายการ

หากคุณไม่ถอนตัวจากบริการนี้ก่อนสิ้นสุดช่วงทดลองใช้ฟรี เราจะเริ่มเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้งานตามแผนการสมัครสมาชิกของคุณ

4 รายการ

ฝ่าย A จะไม่แจ้งให้คุณทราบว่าการสมัครทดลองใช้งานฟรีของคุณสิ้นสุดลงแล้วหรือคุณได้เริ่มใช้แผนแบบชำระเงินแล้ว หากคุณไม่ต้องการเสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการนี้ คุณต้องถอนออกจากบริการนี้ก่อนสิ้นสุดการทดลองใช้ฟรี ฝ่าย A จะยังคงเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินนี้สำหรับค่าธรรมเนียมการใช้งานตามแผนการสมัครของฝ่าย B เว้นแต่ฝ่าย B จะถอนตัวหรือถูกระงับไม่ให้ใช้บริการนี้ นอกจากนี้ คุณสามารถถอนได้ตลอดเวลา

ข้อ 9 (บทเรียน)

1 รายการ

หนึ่งบทเรียนมีความยาว 25 นาที นอกจากนี้ เวลาเรียนจะไม่ถูกรบกวนไม่ว่าในกรณีใด ๆ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

2 รายการ

หากฝ่าย B มาสายเกิน 5 นาทีในช่วงเริ่มต้นของบทเรียน บทเรียนจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ หากคุณมาสายน้อยกว่า 5 นาที คุณจะได้รับอนุญาตให้เรียน อย่างไรก็ตาม เวลาในการเรียนจะเท่ากับ 25 นาทีต่อบทเรียน ลบด้วยจำนวนที่ล่าช้า

3 รายการ

หากฝ่าย ข กระทำการต้องห้ามตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 ของข้อตกลงนี้ หรือหากฝ่าย ก พิจารณาแล้วว่ามีผลบังคับ บทเรียนอาจสิ้นสุดลง

4 รายการ

เพื่อปรับปรุงคุณภาพของบทเรียน บทเรียนบางบทอาจถูกบันทึกและบันทึก และฝ่าย B ตกลงและรับทราบล่วงหน้าว่ามีความเป็นไปได้ที่บทเรียนที่คุณเรียนอาจถูกบันทึกและบันทึกโดยฝ่าย ก. เพิ่มขึ้น

ข้อ 10 (บทเรียนที่สงวนไว้)

1 รายการ

ปาร์ตี้ B สามารถใช้บทเรียนที่จองไว้ นอกจากนี้ จะต้องสร้างบทเรียนที่จองไว้เมื่อการจองปรากฏในสถานะการจองของ B ในบริการนี้

2 รายการ

ฝ่าย B จะกำหนดเส้นตายสำหรับการรับบทเรียนที่จองไว้เป็น 10 นาทีก่อนวันเริ่มต้นและเวลาของบทเรียน

3 รายการ

ฝ่าย B จะได้รับบทเรียนที่จองไว้ล่วงหน้าสูงสุด 7 วัน อย่างไรก็ตาม ต้องใช้เหรียญหรือค่าธรรมเนียมการจองที่ระบุโดยฝ่าย A ในขณะที่ทำการจอง

4 รายการ

นอกเหนือจากรายการข้างต้นแล้ว ฝ่าย B จะต้องปฏิบัติตามกฎที่กำหนดโดยฝ่าย A บนเว็บไซต์แยกต่างหาก

ข้อ 11 (วิธีชำระค่าธรรมเนียมการใช้และค่าธรรมเนียมการใช้)

1 รายการ

ฝ่าย ข จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้งานให้กับฝ่าย ก แยกต่างหากซึ่งกำหนดโดยฝ่าย ก เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการใช้บริการนี้ นอกจากนี้ ฝ่าย B จะต้องแบกรับภาษีการบริโภคและภาษีอื่นๆ ที่บวกเข้ากับค่าธรรมเนียมการใช้งาน

2 รายการ

ฝ่าย B จะชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการแก่ฝ่าย A ใน "หน้าจอการลงทะเบียนสมาชิก" หรือ "หน้าจอการชำระเงิน" ของบริการนี้โดยวิธีการชำระเงินที่ระบุโดยฝ่าย A

3 รายการ

เว้นแต่ฝ่าย B จะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13 ของข้อตกลงนี้ จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้งานสำหรับแต่ละช่วงสัญญาของแต่ละแผนต่อไปนี้ที่ฝ่าย B สมัครเป็นสมาชิก (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "แผนการสมัครสมาชิก") ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน ของสัญญาการใช้งานจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเป็น

(1) แผนพรีเมียม: ระยะเวลาสัญญา 1 เดือน
(2) แผนรายสัปดาห์: ระยะเวลาสัญญา 7 วัน *ไม่รับใบสมัครใหม่
(3) Corporate Premium Plan ระยะเวลาสัญญา 1 เดือน
(4) Corporate Standard Plan ระยะเวลาสัญญา 1 เดือน

4 รายการ

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการนี้จะต้องชำระเป็นหน่วยของเงื่อนไขสัญญาในวรรคก่อน และค่าธรรมเนียมการใช้งานที่จ่ายโดยฝ่าย ข ถึงฝ่าย ก จะไม่ได้รับคืนโดยไม่คำนึงถึงเหตุผล อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ใช้ไม่ได้หากไม่มีการให้บริการเนื่องจากเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของเรา

5 รายการ

การเปลี่ยนแปลงและการระงับข้อพิพาทจากการทดลองใช้ฟรีของฝ่าย B เป็นแผนชำระเงินจะดำเนินการตามมาตรา 8 วรรค 4

6 รายการ

แม้ว่าการชำระค่าธรรมเนียมการใช้งานจะไม่เกิดขึ้นตามปกติเนื่องจากระบบล้มเหลว การชำระเงินล้มเหลว ฯลฯ หากฝ่าย B ไม่ได้ถอนตัว ฝ่าย A จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้งานให้กับฝ่าย B ในภายหลัง การประมวลผลการชำระเงินสำหรับค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้ชำระจะพยายามลงทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ จะไม่มีการเรียกเก็บเงินสำหรับผู้ที่ดำเนินการถอนเงินก่อนการเรียกเก็บเงินของข้อตกลง

7 รายการ

เหรียญที่ซื้อโดยฝ่าย B บนเว็บไซต์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เหรียญที่ซื้อ") จะมีอายุ 180 วันนับจากวันที่ซื้อ และจะหมดอายุหลังจาก 180 วัน (เหรียญไม่สามารถซื้อได้ภายในแอพมือถือ) เหรียญที่ฝ่าย B ได้มาโดยวิธีอื่นนอกเหนือจากการซื้อ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เหรียญบริการ") จะหมดอายุ 60 วันหลังจากวันที่ให้สิทธิ์ และผ่านไป 60 วัน จะเป็นโมฆะที่ เวลาของ อย่างไรก็ตาม ในบรรดาเหรียญบริการ เหรียญที่ออกให้ทุกเดือนเพื่อประโยชน์ของแผนพรีเมียมขององค์กร (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เหรียญแผนพรีเมียมของ บริษัท") จะสามารถใช้ได้จนถึงวันที่ต่ออายุสัญญา Corporate Premium Plan Coins สำหรับรายการต่อไปนี้ เดือนจะได้รับรางวัลในวันเดียวกัน

มาตรา 12 (ระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ของบริการนี้)

1 รายการ

ระยะเวลาที่สามารถใช้ได้ของบริการนี้มีผลใช้ตามระยะเวลาของสัญญาตามแผนการสมัครสมาชิก โดยเริ่มจากวันที่ชำระเงินครั้งแรก (วันที่เรียกเก็บเงิน)

2 รายการ

ในช่วงเวลาที่มีอยู่ การใช้บริการนี้จะไม่ถูกขัดจังหวะ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ใช้ไม่ได้กับกรณีที่อยู่ภายใต้มาตรา 5 วรรค 1 ของข้อกำหนดเหล่านี้

3 รายการ

ระยะเวลาที่มีอยู่สามารถต่ออายุได้โดยชำระค่าธรรมเนียมการใช้งาน นอกจากนี้ วิธีการชำระเงินจะต้องดำเนินการตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 11

ข้อ 13 (การถอน)

1 รายการ

ฝ่าย ข จะต้องยื่นคำร้องขอถอนตัวด้วยวิธีการที่แยกกันโดยฝ่าย ก. หากคุณสมัครเพื่อถอนตัวจากการเป็นสมาชิกโดยไม่มีข้อบกพร่อง คุณจะเสียสิทธิ์ในการใช้งานเมื่อขั้นตอนการถอนเงินเสร็จสิ้น นอกจากนี้ ขั้นตอนการถอนเงินจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อฝ่าย A ยืนยันคำขอถอนเงินและส่งอีเมล ฯลฯ เพื่อให้ขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์

2 รายการ

คุณสามารถสมัครถอนได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม เว้นแต่คุณจะสมัครถอนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาของแผนการสมัครสมาชิก สัญญาการใช้งานจะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติ

3 รายการ

เมื่อการถอนเสร็จสมบูรณ์ B จะสูญเสียสิทธิ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้และจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ กับ A ได้

4 รายการ

หากฝ่าย ข. สร้างความเสียหายให้กับฝ่าย ก หรือบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากการกระทำของตนเองที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ ฝ่าย ข จะต้องรับผิดชอบทางกฎหมายทั้งหมดแม้ว่าการถอนจะเสร็จสิ้น

ข้อ 14 (การจัดการข้อมูลการลงทะเบียน)

1 รายการ

ฝ่าย ก จะใช้ข้อมูลที่ลงทะเบียนของฝ่าย ข เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการนี้เท่านั้น

2 รายการ

ฝ่าย ก จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่ลงทะเบียนของฝ่าย ข ให้กับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากฝ่าย ข. อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ใช้ไม่ได้ในกรณีต่อไปนี้
 • เมื่อเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และเมื่อจำเป็นต้องร่วมมือกับองค์กรระดับชาติ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจการตามที่กฎหมายกำหนด
 • เมื่อมีความจำเป็นในการปกป้องชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคล และเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากบุคคล
 • เมื่อมีมาตรการที่จำเป็นรวมถึงมาตรการทางกฎหมายต่อการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานของบี

3 รายการ

ฝ่าย ก จะจัดการข้อมูลที่สอดคล้องกับ "ข้อมูลส่วนบุคคล" ระหว่างข้อมูลที่ลงทะเบียนของฝ่าย ข ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อ 15 (การหยุดชะงัก/การยกเลิกบริการนี้)

1 รายการ

ฝ่าย ก จะสามารถระงับหรือยุติบริการนี้ได้โดยแจ้งล่วงหน้าโดยโพสต์บนบริการนี้หรือส่งอีเมลไปยังฝ่าย ข. นอกจากนี้ หากการให้บริการนี้เป็นเรื่องยากเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศหรือต่างประเทศ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ ความล้มเหลวของเซิร์ฟเวอร์ที่มีให้ หรือเหตุผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ บริการนี้อาจถูกระงับโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

2 รายการ

ฝ่าย A จะติดต่อบริการหรืออีเมลล่วงหน้าเพื่อระงับบริการหรือลดจำนวนบทเรียนที่จัดให้เนื่องจากวันหยุดในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ คริสต์มาส ฯลฯ) คุณตกลงล่วงหน้าว่าบริการนี้อาจไม่มีให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ หรือจำนวนบทเรียนที่มีอาจลดลงอย่างมาก

ข้อ 16 (ความรับผิดในความเสียหาย)

หากฝ่าย B ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ ฝ่าย A จะสามารถเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือการสูญเสียที่เกิดจากการละเมิดเดียวกัน

มาตรา 17 (ลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์)

1 รายการ

ลิขสิทธิ์และการเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายโลโก้ คำอธิบาย เนื้อหา ฯลฯ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้เป็นของฝ่าย A ฝ่าย ข จะต้องไม่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งจากฝ่าย ก พิมพ์ซ้ำในนิตยสารหรือเว็บไซต์อื่น ๆ ดัดแปลง ทำซ้ำ หรือดำเนินการอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของการใช้บริการนี้

2 รายการ

หากฝ่าย B ละเมิดวรรคก่อนหน้านี้ ฝ่าย A อาจใช้มาตรการต่างๆ กับฝ่าย B ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมายการค้า ฯลฯ เราคิดว่าเราทำได้

ข้อ 18 (ข้อจำกัดความรับผิดชอบ)

ฝ่าย ข ตกลงล่วงหน้าว่าฝ่าย ก จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ระบุไว้ในข้อต่อไปนี้
 • หากคุณไม่พอใจกับการใช้บริการนี้
 • หากจำนวนบทเรียนที่จัดให้ไม่เพียงพอเนื่องจากจำนวนผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือเนื่องจากเหตุผลที่ระบุไว้ในข้อ 15 วรรค 2 ของข้อกำหนดเหล่านี้
 • หากคุณไม่สามารถรับบทเรียนที่จองไว้สำหรับเขตเวลาที่คุณต้องการได้
 • หากฝ่าย B ไม่สามารถรับบทเรียนที่สงวนไว้จากผู้สอนที่ต้องการโดยฝ่าย B
 • หากบทเรียนต้องถูกยกเลิกเนื่องจากเหตุผลที่ระบุไว้ในข้อ 15 วรรค 1 ของข้อตกลงนี้ หรือเนื่องจากไฟฟ้าดับหรือความล้มเหลวในการสื่อสารในประเทศที่ครูส่ง
 • หากเกิดจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการแก้ไขข้อความหรือข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการกระทำอื่นๆ โดยบุคคลที่สาม
 • ประสิทธิภาพการเรียนรู้ ประสิทธิผล ความถูกต้อง ความจริง ฯลฯ ของบทเรียนที่ให้บริการนี้
 • ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ความถูกต้อง ฯลฯ ของบริการและสื่อการสอนของบริษัทอื่นที่ฝ่าย ก เสนอหรือแนะนำเกี่ยวกับบริการนี้
 • ในระหว่างบทเรียน หากความเสียหาย เช่น การติดไวรัส เกิดขึ้นเนื่องจากไฟล์ที่ได้รับหรือเปิดขึ้นโดยยอมรับความเสี่ยงเอง
 • หากไม่สามารถใช้บริการได้เนื่องจากการสูญหายหรือไม่สามารถใช้รหัสผ่านได้ เป็นต้น เนื่องจากความประมาทเลินเล่อของฝ่าย ข.
 • ความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความทันสมัย ความปลอดภัย ฯลฯ ของข้อมูลและลิงก์ทั้งหมดที่บริการนี้ให้ไว้
 • เนื้อหาและการใช้เว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามนอกเหนือจากฝ่าย A ที่เชื่อมโยงจากหรือไปยังบริการนี้

มาตรา 19 (การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้)

ฝ่าย ก จะสามารถเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ฝ่าย ข. ทราบ เงื่อนไขการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงจะมีผลในเวลาที่โพสต์ในบริการนี้หรือในเวลาที่ฝ่าย ก ส่งข้อมูลไปยังฝ่าย ข ผ่านอีเมล และฝ่าย ข ตกลงล่วงหน้าเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลง จะเป็น

มาตรา 20 (กฎหมายที่ใช้บังคับและศาลเฉพาะ)

ข้อตกลงนี้จะตีความตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ฝ่าย ก และฝ่าย ข จะต้องตกลงล่วงหน้าว่าศาลสิงคโปร์จะเป็นศาลเฉพาะของศาลชั้นต้นสำหรับการระงับข้อพิพาทระหว่างฝ่าย ก และฝ่าย ข ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับบริการนี้หรือข้อกำหนดเหล่านี้ . เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีของ Corporate Premium Plan และ Corporate Standard Plan ที่ระบุไว้ในมาตรา 11 วรรค 3 ของข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อกำหนดเหล่านี้จะได้รับการตีความตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น และจะมีการอ้างถึงข้อพิพาทใดๆ ระหว่างฝ่าย A และฝ่าย B ต่อศาลญี่ปุ่นเป็นกรณีแรก ให้อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลเฉพาะของศาล