سیاست حفاظت از اطلاعات شخصی

شرکت Native Camp Ltd. و Native Camp Pte Ltd. (که بعدها به عنوان "شرکت" نامیده می شوند) ماموریت ارائه خدمات به مشتریان را با درس های رضایت بخش و خدمات همراه و اعتماد به دست می آورند. به طور خاص، با توجه به حفاظت از اطلاعات شخصی، در حالی که مطابق با "الزامات برنامه مربوط به حفاظت از اطلاعات شخصی، و قوانین و مقررات مربوط به حفاظت از اطلاعات شخصی"، "سیاست حفاظت از اطلاعات شخصی" به شرح زیر است. مطابق با این سیاست، ما همچنان به بهبود سیستم مدیریت حفاظت از اطلاعات شخصی ادامه خواهیم داد.

تعریف اطلاعات شخصی

"اطلاعات شخصی" اطلاعاتی درباره یک فرد زنده است که می تواند یک فرد خاص را با نام، تاریخ تولد و یا توضیحات دیگر موجود در اطلاعات شناسایی کند و به سادگی با اطلاعات دیگر مقایسه شود این چیزی است که می توان برای شناسایی یک فرد خاص انجام داد.

مجموعه اطلاعات شخصی

当社ではサービスのご購入、お問合せをされた際にお客様の個人情報を収集することがございます。収集するにあたっては利用目的を明記の上、適法かつ公正な手段によります。当社で収集する個人情報は以下の通りです。

 1. نام کاربری
 2. شماره تلفن
 3. آدرس ایمیل
 4. رمز عبور
 5. ユーザーID (当社が管理上付与する識別子)
 6. سابقه تراکنش با شرکت ما و محتویات آن (学習履歴を含みます)

استفاده از اطلاعات شخصی

هدف از استفاده از اطلاعات شخصی مشتریان به شرح زیر است:

 1. サービス提供およびその確認、照会
 2. お問合せへの対応
 3. تجزیه و تحلیل برای افزایش اثر یادگیری، اجرای اقدامات

افشای اطلاعات شخصی

当社では、原則として、お客様の断りなく第三者に個人情報を開示・提供することはいたしません。提供先・提供情報内容を特定したうえで、お客様の同意を得た場合に限り提供します。ただし、以下の場合は、関係法令に反しない範囲で、お客様の同意なく個人情報を提供することがあります。

 1. هنگامی که بر اساس قانون و زمانی که لازم است برای موتور دولت و یا نهاد عمومی دولتی و یا شخص به منظور انجام همکاری برای انجام امور مورد تجدید قانون
 2. هنگامی که لازم است از زندگی انسان، بدن یا اموال محافظت شود، و رضایت را دشوار می شود
 3. اقدامات لازم، از جمله اقدامات قانونی، برای نقض شرایط خدمات مشتری

また、株式会社リクルートが提供するスタディサプリENGLISHの英会話セットプランで当社サービスを利用する場合、前記利用目的を達成するため、株式会社リクルートに対して、お客様の個人情報を提供するものとします。

مدیریت امنیت اطلاعات شخصی

مدیریت ایمنی اطلاعات شخصی که از مشتریان دریافت می شود، اقدامات منطقی، سازمانی، فیزیکی، انسانی و فنی است که توسط ارائه دهنده خدمات انجام شده است، و شرکت ما با توجه به قوانین و مقررات مرتبط، اطلاعات شخصی را مناسب می کند. ما سعی خواهیم کرد تا مانع از نفوذ غیر مجاز، از دست دادن اطلاعات شخصی، جعل و غیره شود.

اصلاح اطلاعات شخصی، حذف

لطفا از اصلاح / حذف اطلاعات شخصی جمع آوری شده از مشتریان از تماس زیر مطلع شوید.

درباره استفاده از کوکی ها

当社は、お客様によりよいサービスを提供するため、cookie(クッキー)を使用することがありますが、これにより個人を特定できる情報の収集を行えるものではなく、お客様のプライバシーを侵害することはございません。また、cookie(クッキー)の受け入れを希望されない場合は、ブラウザの設定で変更することができます。

※cookie(クッキー)とは、サーバーコンピュータからお客様のブラウザに送信され、お客様が使用しているコンピュータのハードディスクに蓄積される情報です。

تبلیغات مجدد

با توجه به بازدید شما از سایت و سابقه مرور محصول ما، با داشتن یک کوکی (کوکی) تبلیغات تبلیغ مجدد ارائه شده از سوی گوگل، تبلیغات مجدد تبلیغ یک تبلیغ شخص ثالث از جمله گوگل است. ارسال در رسانه های تبلیغاتی اطلاعات نگهداری کوکی در این مورد اطلاعات شخصی شما را شامل نمی شود. مشتریان می توانند این عملکرد را با تنظیمات خود غیرفعال کنند.

تبلیغات مجدد تبلیغاتی مطابق با سیاست بازاریابی Google AdWords و محدودیت های اطلاعات موجود در دسته های حساس است. شما همچنین می توانید این ویژگی را از تنظیمات مرورگر خود غیرفعال کنید. بر روی مدیر تبلیغات پیشنهادها کلیک کنید یا دسترسی به افزودنیهای لغو Google Analytics را غیرفعال کنید تا این ویژگی را غیرفعال کنید.

YouTubeについて

当社では、動画情報取得のために、YouTube APIサービスを利用しています。YouTube APIサービスはGoogle社のプライバシーポリシー、YouTubeの利用規約に基づいて提供されています。

YouTubeの利用規約、Googleプライバシーポリシーについては以下をご覧ください。

利用規約 - YouTube
https://www.youtube.com/t/terms

Googleプライバシーポリシー
https://policies.google.com/privacy

درباره استفاده از SSL

هنگام ورود اطلاعات شخصی، برای اطمینان از امنیت، ما از فن آوری SSL (Secure Sockets Layer) (SSL) برای جلوگیری از رهگیری، تداخل یا جعل اطلاعات استفاده می کنیم.

※SSLは情報を暗号化することで、盗聴防止やデータの改ざん防止送受信する機能のことです。SSLを利用する事でより安全に情報を送信する事が可能となります。

تماس بگیرید

لطفا با مرکز پشتیبانی اعضای کمیته بومی تماس بگیرید. (پذیرش 24 ساعته)
مرکز پشتیبانی اعضای کمپ بومی

تغییر سیاست حفظ حریم خصوصی

هنگامی که ما اطلاعات شخصی را که جمع آوری می کنیم تغییر می دهیم، هدف استفاده را تغییر می دهیم یا سیاست حفظ حریم خصوصی را تغییر می دهیم، ما تغییرات را به این صفحه عمومی می کنیم.